Connecting Europe Facility (CEF)

Laatst gewijzigd op 17 dec 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen uit de sectoren digitale infrastructuur, energie en transport
Voor wat
investeringen in duurzame infrastructuur
Cofinanciering
in de vorm van subsidies, risicokapitaal en waarborgen

Wat houdt de maatregel in

Connecting Europe Facility (CEF) richt zich tot drie infrastructuursectoren: digitaal, energie en transport. De centrale doelstelling is het verbinden van alle EU-lidstaten en de infrastructuur te verbeteren op het vlak van energievoorziening, telecommunicatienetwerken en transportnetwerken.

Wie komt in aanmerking

De thema’s zijn zeer breed en de doelgroepen eveneens. In eerste instantie maken vooral bedrijven en (nationale en regionale) overheden kans op cofinanciering, maar ook onderzoeksinstellingen, kmo’s, ngo's, internationale organisaties komen in aanmerking. De meeste oproepen hebben bijzondere aandacht voor het grensoverschrijdend karakter en voor het wegwerken van knelpunten in de netwerken, gezien de primaire doelstelling van CEF is om de lidstaten van de EU beter met elkaar te verbinden. Indien je een projectvoorstel wil indienen is het dus goed om samenwerking met partners uit andere lidstaten te onderzoeken, hoewel ook individuele projectvoorstellen kunnen ingediend worden. Projecten moeten steeds een Europese meerwaarde kunnen aantonen.

Wat komt in aanmerking

De Europese Commissie stelt jaarlijkse werkprogramma’s op die deze doelstellingen omzetten in concrete acties.

Op periodieke basis publiceren zij deze op de website van INEA.

Nieuw voor de programmaperiode 2021-2027 is dat 60% van het budget naar projecten zal gaan die bijdragen aan de doelstellingen van de Europese Green Deal. Er is daarnaast ook een bijzondere focus op synergiën tussen de drie netwerken (digitaal, energie en transport).

Omvang steun

Op het vlak van financiering zet de Europese Commissie meer en meer in op financiële instrumenten. Enerzijds zijn er de klassieke ‘grants’ of subsidies waarbij er meestal sprake is van cofinanciering door de projectpartners en de Europese Commissie. De percentages variëren sterk per oproep maar meestal dient de projectpromotor zelf nog een flink deel van de financiering te dragen. Anderzijds wordt er meer en meer gekeken naar ‘blending’: bij deze projectoproepen wordt een beperkte subsidie gebruikt als hefboom voor het aantrekken van private financiering. 

Deze manier van werken zal ook worden verdergezet in de volgende CEF 2 programmaperiode (2021-2027).

Gezien de beperkte financieringsmogelijkheden binnen CEF alleen, wordt naast ‘blending’ ook meer en meer bekeken hoe het systeem van innovatieve financiële instrumenten die uitgewerkt zijn i.s.m. de EIB optimaal kan worden ingezet/benut. Vanaf 2021 worden deze samengebracht onder het InvestEU initiatief. De bedoeling van deze instrumenten is dat de investeringen van de Europese Commissie gebruikt worden om extra investeringen aan te trekken van private investeerders.

Net zoals bij andere programma’s is het mogelijk om samenhang te creëren met andere Europese programma’s zoals de structuurfondsen en dus opeenvolgende fases van een groter project te financieren via de verschillende instrumenten. Er is een duidelijke link tussen Horizon Europe (het financieren van onderzoek), structuurfondsen (proeftuinen) en CEF (de bredere uitrol van infrastructuur).

Aanvraagprocedure

CEF wordt beheerd door het ”Innovation and Networks Executive Agency (INEA)”, dat een agentschap is van de Europese Commissie.

Aanvragen verlopen via een oproep tot kandidaatstelling die gepubliceerd wordt op de site van INEA. Per oproep is er een afsluitingsdatum waarbinnen alle projecten moeten ingediend zijn.

Projectvoorstellen dienen vaak ook nog de goedkeuring van de betrokken lidstaat te bekomen, alvorens deze ingediend kunnen worden bij de Europese Commissie. Dit is alleszins het geval voor projecten onder het CEF Transport-luik, waar het Departement Mobiliteit en Openbare Werken instaat voor de begeleiding en goedkeuring van projecten met Vlaamse projectpartners en/of implementatie op Vlaams grondgebied. Meer informatie daarover is beschikbaar op hun website.

Voor de aanvraag van cofinanciering dienst een substantieel aanvraagdossier worden opgesteld, eventueel aangevuld met zaken zoals projectMER, milieuverklaringen, MKBA,...

Na de indiening worden de dossiers geëvalueerd op een aantal criteria (maturiteit, kwaliteit, impact, EU meerwaarde,...). 

Contact

Afdeling / Dienst
Enterprise Europe Network Vlaanderen
Adres

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon