Wat is de dataset bedrijventerreinen?

De dataset bedrijventerreinen, beheerd door Agentschap Innoveren & Ondernemen, geeft een overzicht van de ligging en de structuur van de bedrijventerreinen in Vlaanderen en omvat twee grote entiteiten:

  • Percelen: In deze laag wordt informatie verzameld inzake bebouwing, functie, gebruik en beschikbaarheid en indien gekend aangevuld met informatie in verband met doelgroep, verschillende soorten knelpunten, eigendomssituaties.
  • Terreinen: Is een laag met de effectieve contouren van de gebieden met economische bestemming op basis van de meest recente digitale bestemmingsplannen. Deze contouren worden uitgebreid met de werkelijke contouren van gebruikspercelen die in één blok aansluiten aan het terrein en dus deel uitmaken van de bedrijvenzone zoals in werkelijkheid gekend.

Meer informatie vind je in de gebruikershandleiding. GIS-bedrijventerreinen is de authentieke geografische gegevensbron voor bedrijventerreinen in Vlaanderen.

Wat is een authentieke geografische gegevensbron?

Een authentieke geografische gegevensbron is een op elektronische wijze bijgehouden verzameling van geografische gegevens die als de meest volledige en kwalitatief hoogstaande door de Vlaamse Regering erkend is, en die nuttig of noodzakelijk is in het kader van het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (zie wetgeving).

Alle Vlaamse overheidsinstanties dienen ze verplicht te gebruiken bij de uitvoering van taken van algemeen belang, zodat zij niet meer elk afzonderlijk dienen in te staan voor het verzamelen van dezelfde informatie. Daarnaast is er ook een algemene terugmeldingsplicht van toepassing.

Burgers en ondernemingen hoeven deze gegevens in principe enkel aan te leveren aan deze bron (eventueel via een andere instantie die instaat voor de inzameling en/of de validatie van de gegevens).

Door het eenmalig inzamelen en meervoudig gebruik, de vermindering van de administratieve lasten en verhoogde rechtszekerheid vormen authentieke bronnen de grondslag voor een betere dienstverlening van de overheden in Vlaanderen aan de burger, bedrijven en organisaties.

Authentieke bronnen hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken

  • biedt specifieke kwaliteitsgaranties in verband met actualiteit, nauwkeurigheid en volledigheid van de gegevens;
  • is beschreven aan de hand van metadata die conform zijn aan het GDI-Vlaanderen metadataprofiel;
  • is raadpleegbaar via een raadpleegdienst;
  • is overdraagbaar via overdrachtdienst (downloaddienst);
  • is geharmoniseerd overeenkomstig de voorschriften opgelegd door de stuurgroep GDI-Vlaanderen.

Wetgeving

Vlaamse authentieke bronnen worden gedefinieerd in het twee decreten: