Betalingsverplichtingen uitstellen

Op momenten dat er minder inkomsten zijn, dien je eerst te onderzoeken hoe jouw bedrijf op korte termijn wat ademruimte kan krijgen.

Eén van de snelste manieren om de cashflow te optimaliseren, is de hoeveelheid geld die je bedrijf uitstroomt te verminderen. Bekijk dus concreet welke uitgaven je kunt uitstellen en welke niet-essentiële uitgaven je eventueel kunt schrappen. In de tijd die je zo wint, kan je al verder grondig nadenken over de stappen die jouw onderneming moet nemen op langere termijn.  

De overheid heeft verscheidene maatregelen genomen die toelaten om tijdelijk jouw liquiditeitspositie te verbeteren:

Fiscale verplichtingen

Door de coronacrisis komen heel wat ondernemers tijdelijk in financiële moeilijkheden. De fiscus biedt de mogelijkheid om een aantal fiscale verplichtingen uit te stellen:

Afbetalingsplan voor fiscale schulden

Als ondernemer kan je een afbetalingsplan voor bepaalde fiscale schulden aanvragen indien je door de coronacrisis betaalmoeilijkheden hebt. Hier lees je meer over het afbetalingsplan voor fiscale schulden.

Uitstel betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting

Voor de betaling van de personenbelasting, vennootschapsbelasting en de rechtspersonenbelasting zal automatisch – bovenop de normale betaaltermijn en zonder boetes of interesten te moeten betalen – een extra termijn van 2 maanden. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020. Meer over het uitstel van deze belastingen.

Geen decembervoorschot btw 2020

Indien je als btw-belastingplichtige een kwartaal- of maandaangiften indient dan moet je dit jaar geen decembervoorschot betalen op de btw met betrekking tot de verrichtingen van het vierde kwartaal 2020 (bij kwartaalaangiften) of de maand december 2020 (bij maandaangiften). Meer informatie over deze vrijstelling

Gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing

Om de loonlasten te verminderen kan een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing worden toegekend aan werkgevers die in de periode tussen 12 maart 2020 en 31 mei 2020 minstens één ononderbroken maand gebruik maakten van het stelsel van Tijdelijke werkloosheid. De maatregel is enkel van toepassing in juni, juli en augustus 2020. De vrijstelling bedraagt 50% van het positieve verschil tussen de bedrijfsvoorheffing van de referentieperiode mei en de bedrijfsvoorheffing van de maanden juni, juli en augustus. Meer informatie over de vrijstelling in de Subsidiedatabank.

Sociale zekerheidsverplichtingen

Ook de sociale zekerheidsverplichtingen kunnen door de coronacrisis zwaar doorwegen op je financiële ademruimte. Zowel voor je eigen sociale bijdragen als voor de RSZ-verplichtingen van je werknemers kan je de betalingen tijdelijk doorschuiven:

Compensatie en uitstel van verschuldigde betalingen aan de RSZ

Bepaalde zwaar getroffen werkgevers kregen ingevolge de corona-epidemie in het eerste en tweede kwartaal van 2020 een uitstel van betalingen aan de RSZ tot 15 december 2020. Voor het derde kwartaal van 2020 wordt voor de zwaar getroffen werkgevers een compensatieregeling uitgewerkt. Meer info over deze compensatieregeling en het uitstel van RSZ-betalingen.

Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Ben je zelfstandige in hoofd-of bijberoep met moeilijkheden door het coronavirus? Je kan een uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen vragen voor de vier kwartalen van 2020. Meer info over het uitstel van sociale bijdragen voor zelfstandigen.

Uitstel van betaling van de vennootschapsbijdrage

Elk jaar moet je als vennootschap een vennootschapsbijdrage betalen. De betaaldatum van deze bijdrage werd uitgesteld naar 31 december 2020 in plaats van 31 oktober 2020. Meer info over de betaling van de vennootschapsbijdrage.

Loonkosten

Bij ondernemers die door de coronacrisis financiële problemen ervaren, kunnen de loonkosten zwaar doorwegen. Via onderstaande maatregelen kan je ook deze kost tijdelijk verminderen:

Tijdelijke werkloosheid

Wie door de coronacrisis zijn werknemers tijdelijk niet kan tewerkstellen, kan zijn werknemers tijdelijk werkloos stellen. De Federale Regering heeft op 6 november beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid opnieuw in te voeren voor alle werkgevers en werknemers (arbeiders en bedienden) van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021. 

De werknemers genieten van een tijdelijk verhoogde RVA-uitkering van 70%, en een supplement van € 5,63 per dag, ten laste van de RVA. Daarnaast werd beslist dat de RVA een supplement op de eindejaarspremie zal uitbetalen aan werknemers die lang tijdelijk werkloos zijn geweest. Ook het vakantiegeld voor deze tijdelijke werklozen zal deels gedragen worden door de overheid.  

Moet je als werknemer verlof opnemen om een kind op te vangen ten gevolge van de sluiting van de school, kinderopvang of opvangcentrum voor gehandicapten, dan kan je ook een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Deze tijdelijke werkloosheid wegens quarantaine van een kind zal nog worden uitgebreid naar andere situaties waarin het kind in quarantaine moet, met een attest van controle.

Deze maatregelen zijn nog niet allemaal in voege. We houden je hiervan op de hoogte via de maatregel Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in de Subsidiedatabank.

Aanmoedigingspremie voor werknemers

Om ontslagen te vermijden kan je je werknemers aanmoedigen om deeltijds te werken. Wie door de coronacrisis een daling ondervindt van minstens 20% van de omzet, productie of bestellingen in de maand voorafgaand aan de onderbreking ten opzichte van dezelfde maand in het jaar voordien, kan hierop tot 31 december 2020 beroep doen. Meer over de aanmoedigingspremie voor werknemers.

Corona-tijdskrediet en Coronalandingsbaan

Ben je als werkgever uit de privésector erkend als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden, dan kan je vanaf 1 juli 2020 voorstellen aan je personeel om deeltijds te gaan werken voor een periode van maximum 6 maanden via het Corona-tijdskrediet. Gaat het om personeel van 55 jaar of ouder dan kan de coronalandingsbaan een mogelijkheid zijn tot aan het pensioen. Het personeel krijgt hierbij een vergoeding van de RVA. Meer info over het Corona-tijdskrediet en Coronalandingsbaan.

Doelgroepvermindering collectieve arbeidsduurvermindering

Werkgevers uit de private sector die erkend zijn als onderneming in moeilijkheden en/of in herstructurering waarvan de begindatum van de erkenning valt in de periode 1 maart 2020 tot 31 december 2020 kunnen ook een tijdelijke doelgroepvermindering krijgen wanneer zij een tijdelijke collectieve arbeidsduurvermindering invoeren voor maximum 1 jaar.  Doen ze dit in combinatie met de vierdagenweek dan wordt het bedrag van de doelgroepvermindering verhoogd. Meer informatie over deze tijdelijke doelgroepvermindering bij collectieve arbeidsduurvermindering.

Lopende financieringsschulden

Wanneer door de coronacrisis jouw inkomsten tijdelijk zijn teruggelopen, is het moeilijk om afbetalingen van lopende leningen vlot af te lossen. Ook hier kan je uitstel van terugbetaling aanvragen:

Betalingsuitstel kapitaalaflossingen

Heb je door de crisis problemen om je bestaande ondernemingskredieten, zoals kredieten met een vast aflossingsplan, kaskredieten, vaste voorschotten, af te lossen? In de eerste coronagolf kon je maximaal 6 maanden betalingsuitstel voor kapitaalaflossingen aanvragen bij je bank voor 20 september 2020. De minister van financiën is in overleg met de financiële sector over mogelijke oplossingen die na 31 december 2020 kunnen worden geboden aan gezonde ondernemingen, geïmpacteerd door de coronacrisis. In tussentijd kunnen ondernemingen steeds terecht bij hun bank om samen tot de meest passende oplossing voor hun situatie te komen. Dat kan een uitstel van betaling zijn, maar er zijn ook andere oplossingen op maat mogelijk. Zodra dit mogelijk is lees je hier meer over het akkoord met de financiëlele sector.

Huurkosten

Door de coronacrisis hebben heel wat winkeliers en handelaars hun pand tijdelijk verplicht moeten sluiten, terwijl de betaling van de huur verder loopt. Ook deze uitgavenpost kan je tijdelijk verminderen:

Handelshuurlening

Als je door de federale maatregelen jouw locatie verplicht moest sluiten, kan je sinds 3 juli bij VLAIO een lening aanvragen voor de betaling van maximum 2 maanden huur, op voorwaarde dat ook de verhuurder 1 of 2 maanden huur kwijtscheldt. Ook de evenementensector kan hier gebruik van maken. Aanvragen kan tot 1 maart 2021. Meer over de handelshuurlening.

Onderling akkoord huurder- verhuurder

VLAIO adviseert zowel de huurders als de verhuurders om op dit ogenblik vooral redelijk te zijn en rekening te houden met elkaars situatie. Het beste op dit ogenblik is om in onderling akkoord tot een (voorlopige) oplossing te komen, rekening houdende met elkaars mogelijkheden en belangen. Tijdens een gesprek kan je samen op zoek naar creatieve oplossingen. Een mogelijk oplossing zou bijvoorbeeld een tijdelijke vermindering van huur kunnen zijn, in ruil voor een verlenging van de contractduur. Algemene info over handelshuurovereenkomsten.

Leverancierstermijnen

Is het door de coronacrisis moeilijk om jouw leverancier op tijd te betalen? VLAIO adviseert je de betalingstermijnen te heronderhandelen met je leverancier. In een goede commerciële relatie heeft ook jouw leverancier belang bij het verder voortbestaan van jouw onderneming. Daarom kan jouw leverancier open staan voor een versoepeling van de betalingstermijnen. Besef wel dat het tijdelijk niet betalen voor jou wel liquiditeitsruimte biedt, maar tegelijkertijd liquiditeitskrapte creëert bij jouw leverancier.

Versoepeling termijnen

Door de coronacrisis kan jouw onderneming het tijdelijk moeilijk hebben om bepaalde betalingsverplichtingen tijdig na te leven. Onderstaande maatregelen zorgen voor een versoepeling van deze verplichtingen:

VLAIO-subsidies ten gevolge van corona

Wie het door de crisis moeilijk krijgt om de termijnen na te komen die voorzien zijn in de subsidieovereenkomst van bepaalde subsidies van VLAIO, kan bij het agentschap in overleg gaan over een verlenging van deze termijnen. Lees meer over welke maatregelen het gaat.

Federale overheidsopdrachten

Dienstverleners aan wie federale overheidsopdrachten zijn gegund, krijgen geen boetes voor een vertraging in het uitvoeren van deze opdrachten wanneer dit een gevolg is van de coronacrisis. Daarnaast verbinden de autoriteiten zich ertoe de betalingstermijn voor deze opdrachten te versnellen. Meer info over federale overheidsopdrachten.