Coronavirus - Steun voor jouw bedrijf

Het coronavirus raakt ook in Vlaanderen steeds meer verspreid. Gezondheid staat boven alles. Voor veel bedrijven is er een ernstige impact. Om onze bedrijven zoveel als mogelijk bij te staan, te ondersteunen en te voorkomen dat ze in zware financiële problemen komen, neemt de Vlaamse Regering extra maatregelen.

Vlaamse maatregelen

Om de zelfstandigen en ondernemingen te ondersteunen en om te voorkomen dat ze in zware financiële problemen komen ingevolge de coronacrisis, neemt de Vlaamse overheid een aantal maatregelen. Hieronder staat een overzicht van deze tijdelijke maatregelen. 

Corona hinderpremie

Je kan bij VLAIO een corona hinderpremie aanvragen als je als ondernemer je fysieke locatie volledig moet sluiten ingevolge de federale richtlijnen. De ondernemers die getroffen zijn door een sluiting bekomen een eenmalige premie van € 4.000. Indien door extra federale maatregelen de sluitingsperiode na 5 april 2020 wordt verlengd, zal de onderneming voor elke bijkomende sluitingsdag van haar locatie een bijkomende sluitingspremie ontvangen. Deze bedraagt € 160 per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag. Meer informatie kan je raadplegen op www.vlaio.be/coronahinderpremie.

Corona compensatiepremie

Deze nieuwe premie richt zich tot de ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die openblijven maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben die kunnen aantonen dat ze een omzetverlies van -60% hebben in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan. Ook vzw's komen in aanmerking, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.

Voorbeelden: bedrijven in de evenementensector met ook veel freelancers; (para-)medische beroepen zoals kinesitherapeuten, tandartsen, psychologen of logopedisten die enkel nog dringende interventies mogen doen; bedrijven die essentiële dienstverlening leveren inzake voeding zoals pralinewinkels of drankenhandelaars, maar door gebrek aan passage of toeristen toch zwaar omzetverlies lijden; schilders of loodgieters die enkel nog dringende herstellingswerken mogen uitvoeren; landbouwers die gericht voor horeca-afnemers werken, enz....

Omvang steun

 • De steun omvat een éénmalige compensatiepremie van € 3.000;
 • Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onderneming zijn.
 • Ook zelfstandigen in bijberoep, die door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de compensatiepremie van € 3.000 ontvangen;
 • Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van € 1.500. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.

De aanvraag zal verlopen via een online applicatie op de website van VLAIO. Meer informatie is nog niet beschikbaar. WIl je op de hoogte blijven over deze premie? Schrijf je dan in op de VLAIO Corona nieuwsflash. We sturen je dan een update. Momenteel zal je vraag dus niet worden beantwoord.

Uitbreiding Waarborgregeling door coronacrisis

Om de economische impact van het coronavirus op te vangen, heeft de Vlaamse regering besloten om tot eind dit jaar de bestaande waarborgregeling bij PMV/z uit te breiden voor bepaalde schulden. Daarvoor wordt € 100 miljoen vrijgemaakt. Meer informatie in de subsidiedatabank.

COVID-19 waarborg

In het kader van de tijdelijke versoepeling van de Europese staatssteunregels ingevolge de coronacrisis, zal Gigarant (Waarborgregeling boven € 1,5 miljoen) een aangepaste COVID-19 waarborg in de markt kunnen zetten, die meer flexibiliteit biedt. De waarborgcapaciteit van Gigarant wordt hiervoor opgetrokken van de huidige € 1,5 miljard naar € 3 miljard. Meer informatie in de subsidiedatabank.

Nieuwe achtergestelde lening

Er komen meer en meer signalen uit de markt dat er, naast de federaal voorziene overbruggingskredieten op maximum 12 maand die liquiditeitsnoden op heel korte termijn lenigen, een grote nood is aan financieringsinstrumenten die een financiële buffer op middellange termijn creëren. PMV is daarom bezig met de uitwerking van een nieuwe achtergestelde lening. Meer informatie over de kenmerken in de subsidiedatabank.

PMV ondersteuning ingevolge coronavirus

Heel wat Vlaamse bedrijven hebben te kampen met het coronavirus, of met de gevolgen van de maatregelen die zijn genomen om het virus in te dijken. De economische impact is groot. Daarom gaat PMV haar arsenaal aan financiële en andere middelen volop inzetten om het economische leed voor de bedrijven te helpen verzachten. Meer informatie op de website van PMV.

Zo verleent PMV/z een betalingsuitstel van 3 maanden aan alle klanten die een Startlening, Cofinanciering, of Cofinanciering+ hebben gekregen. Als kredietgever van een winwinlening kan je, ingevolge de coronacrisis, een uitstel van betaling in kapitaal of interesten verlenen aan de kredietnemer.

Versoepeling termijnen VLAIO-subsidies ten gevolge van corona

Door de economische moeilijkheden ingevolge het coronavirus wil VLAIO de aandacht vestigen op het volgende: begunstigden die ten gevolge van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn in hun subsidieovereenkomst, kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen. Voor meer informatie neem je best contact op met je dossierbehandelaar.

Vlaamse belastingmaatregelen

 • Uitstel onroerende voorheffing voor bedrijven: Er werd tevens beslist om de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor de bedrijven later uit te sturen om te voorkomen dat bedrijven in liquiditeitsproblemen terecht komen. Dit betekent dat voor ongeveer 1 miljard aan belastingen niet geïnd zullen worden in het voorjaar, maar pas in het najaar.  Concreet zullen de aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor bedrijven vanaf september uitgestuurd worden. 
 • 4 maanden uitstel betaling jaarlijkse verkeersbelasting
 • Soepel toestaan van afbetalingsplannen.
 • Verlenging van termijnen om aan fiscale verplichtingen te voldoen voor erfbelasting en registratiebelasting. Door de veiligheidsmaatregelen die in België gelden kunnen notariskantoren en burgers niet altijd tijdig alle (fiscale) formaliteiten vervullen. De Vlaamse Belastingdienst kent daarom als algemene maatregel een tolerantieperiode toe met een termijnverlenging tot twee maanden na het einde van de periode waarin de verstrengde corona-maatregelen gelden.

Voor meer informatie zie belastingen.vlaanderen.be/coronamaatregelen-vlaamse-belastingdienst.

Aanmoedigingspremie voor werknemers

De Vlaamse aanmoedigingspremie die al bestond om werknemers aan te moedigen deeltijds te laten werken en zo ontslagen te vermijden, werd uitgebreid naar ondernemingen die ingevolge de coronacrisis een daling ondervinden van minstens 20% van de omzet, productie of bestellingen in de maand voorafgaand aan de onderbreking ten opzichte van dezelfde maand in het jaar voordien. De maandelijkse premie voor de werknemer bedraagt tussen de € 68 en € 172 en kan ten vroegste ingaan op 1 april 2020 en eindigt ten laatste op 30 juni 2020. De werkgever moet dit aantonen door het opstellen van een plan waaruit deze daling blijkt en wat de arbeidsherverdelende maatregelen zijn die genomen worden. Zie www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremie-bij-onderneming-in-moeilijkheden-privesector.

Subsidies tewerkstelling en starters versoepeld

Er werd beslist om een aantal Vlaamse steunmaatregelen gericht op tewerkstelling en stimulering van het ondernemerschap te versoepelen ingevolge de coronacrisis:

 •  De Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) voor zelfstandigen: Om in aanmerking te komen voor deze premie moeten zelfstandigen met een arbeidshandicap aantonen dat hun netto-bedrijfsinkomen op jaarbasis hoog genoeg is. Door de coronacrisis dreigt dit voor velen onmogelijk te worden. Daarom wordt de mogelijkheid voorzien om het inkomen tijdens de crisismaanden niet mee in rekening te brengen zodat zij ook in de toekomst beroep kunnen doen op deze premie.
 • Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden: Deze subsidie wil werkgevers stimuleren om mensen tussen de 25 en 55 jaar die minstens twee jaar bij VDAB zijn inschreven als niet-werkende werkzoekende aan te werven en duurzaam te werk te stellen. Om te vermijden dat werkgevers door de coronacrisis bijkomend financieel verlies lijden door de mindere tewerkstelling van de werknemer, wordt de berekening van de premie gebaseerd op de maanden vóór de coronacrisis.
 • Transitiepremie naar ondernemerschap: Deze premie voor werkzoekende 45-plussers wil de overstap naar zelfstandig ondernemerschap stimuleren. Kandidaat-ondernemers wachten echter liever nog even af om te starten als zelfstandige in hoofdberoep totdat de coronacrisis voorbij is. Daarom kunnen volgende termijnen met 3 maanden worden verlengd: de indienperiode voor aanvraagdossiers en de geldigheidsduur van het verplichte prestarterstraject.
 • Arbeidskaart voor economische migranten: Arbeidskaarten worden toegekend aan economische migranten uit ‘derde landen’ (niet-EU) voor een periode van maximum negentig dagen. Door de coronacrisis verkeren verschillende arbeidsmigranten niet in de mogelijkheid om tijdig naar hun land van herkomst terug te keren. Daarom wordt voorzien om het verblijf van arbeidsmigranten die omwille van uitzonderlijke redenen het land niet kunnen verlaten, te verlengen. Op die manier kunnen zij voor de duur van hun verblijf blijven werken. 

Steunmaatregelen toerisme

Er zal een budget van € 5 miljoen worden vrijgemaakt voor jeugdtoerisme en sociaal toerisme. Daarnaast zal Toerisme Vlaanderen dit jaar ook geen pacht innen bij zijn jeugdherbergen, een maatregel ter waarde van € 1 miljoen. De voorwaarden van deze steunmaatregelen worden momenteel door Toerisme Vlaanderen uitgewerkt. Voor meer informatie zie www.toerismevlaanderen.be.

Steunmaatregelen voor de land- en tuinbouw

Ook ter ondersteuning van de agrovoedingssector worden er verschillende maatregelen genomen door de Vlaamse Regering. Meer informatie op de website van het departement Landbouw & Visserij.

Meer informatie

Maatregelen van andere instanties

Ook de federale overheid en verschillende steden en gemeenten komen met een hele reeks maatregelen om ondernemers te ondersteunen.

Nog bijkomende maatregelen van de federale overheid

 • Dienstverleners aan wie federale overheidsopdrachten zijn gegund, krijgen geen boetes voor vertragingen in de uitvoering van deze opdrachten als zij de gevolgen van COVID-19 ondervinden. Daarnaast verbinden de autoriteiten zich ertoe de betalingstermijn voor deze opdrachten te versnellen.
 • Wat de horeca betreft, zal er soepelheid zijn bij de toepassing van de 'take away' (fiscaal en FAVV - geen nieuwe vergunning nodig voor restaurants). Brasserieën worden op hun beurt niet gestraft in geval van onderconsumptie.
 • Wat de handelszaken betreft, is de regering overleg begonnen met de sociale partners om meer flexibiliteit toe te staan in de openingsuren voor de supermarkten. Overleg ook om manieren te vinden om personeel van de ene sector naar de andere over te plaatsen om ervoor te zorgen dat de activiteit behouden blijft, maar ook om de mogelijkheid te behouden om een flexi-job uit te oefenen, zelfs in het geval van tijdelijke werkloosheid.
 • Wat betreft de reissector zal in geval van annulering van een pakketreis een voucher van gelijke waarde worden toegekend, die minstens één jaar geldig is.
 • Wat betreft de evenementensector zijn de gekochte tickets nog steeds geldig als het evenement wordt uitgesteld. Als de consument het evenement niet kan bijwonen, wordt er voldoende tijd voorzien voor de terugbetaling.
 • Wat de land- en tuinbouwsector betreft, zal de periode van seizoensarbeid verdubbeld worden. Meer informatie hierover op de website van de RSZ.

(bron: persbericht lancering tweede luik van het federaal plan voor sociale en economische bescherming)

Europese financieringsmogelijkheden voor ondernemingen

De EIB-groep - bestaande uit de Europese Investeringsbank (EIB) en het Europees Investeringsfonds (EIF) - gaat snel € 40 miljard vrijmaken om de bedrijven te ondersteunen die getroffen worden door de coronacrisis in Europa. Daarnaast stelt de EIB geld ter beschikking aan bedrijven in de zorg die noodinfrastructuur nodig hebben of werken aan de ontwikkeling van vaccins tegen corona of geneesmiddelen voor Covid-19. De € 40 miljard bestaat uit € 20 miljard aan garantstellingen voor banken, € 10 miljard aan liquiditeit waarmee banken werkkapitaal aan kmo’s kunnen verschaffen en € 10 miljard voor het opkopen van leningen met onderpand. Daardoor kunnen banken risico’s afwentelen en weer meer leningen verschaffen. Meer informatie op www.eif.org.

Betalingsuitstel ondernemingskredieten

Op 22 maart hebben de federale regering, de Nationale Bank van België en de financiële sector een akkoord gesloten om de kredietverlening aan particulieren, zelfstandigen en bedrijven te ondersteunen. Hierbij engageert de financiële sector zich om zowel levensvatbare bedrijven en zelfstandigen als hypothecaire kredietnemers die betalingsproblemen dreigen te hebben door de coronacrisis, uitstel van betaling te geven tot en met 31 oktober 2020, en dit zonder aanrekening van kosten. Lees meer

Garantieregeling voor nieuwe overbruggingskredieten

Regeling voor ondernemingen en/of organisaties die extra financiering nodig hebben om deze moeilijke periode te overbruggen en hiervoor een nieuw krediet met een maximale looptijd van 12 maanden willen afsluiten. De federale overheid zal hiervoor een garantieregeling uitwerken. Zodra de tekst van dat besluit finaal is, kan hierover meer informatie worden gegeven.

Uitstel betaling verzekeringspremies

Ook de sectororganisatie van verzekeringsondernemingen Assuralia heeft een akkoord bereikt om inspanningen te leveren om de coronacrisis voor de zelfstandigen, bedrijven en particulieren te verzachten. Lees meer over dit akkoord.

De meest recente nieuwsberichten