Deelname aan een buitenlandse beurs of een niche-evenement

Laatst gewijzigd op 26 aug 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's
Voor wat
deelname aan een buitenlandse vak- of jaarbeurs en een niche-evenement
Subsidie
max. € 5.000 of € 7.500 (beurs) en € 2.500 of € 3.750 (niche-event)

Wat houdt de maatregel in

Kmo's waarvan de exploitatiezetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, kunnen bij Flanders Investment & Trade (FIT) een subsidie bekomen voor de deelname aan buitenlandse beurzen met internationale uitstraling en deelname aan of organisatie van gelijkwaardige niche-evenementen in het buitenland met internationale uitstraling. De steun bedraagt max. € 5.000 of € 7.500 bij beursdeelname en € 2.500 of € 3.750 bij niche-events.

De Vlaamse Regering heeft beslist om het Corona Exit-plan van FIT en haar aangepaste dienstverlening uit te breiden met bijkomende steunmaatregelen. De Corona subsidie voor ervaren Vlaamse exporteurs en de corona subsidie voor startende Vlaamse exporteurs worden verwacht tegen midden of eind september 2020. Het ‘Reboot your export’-pakket om deel te nemen aan FIT-groepsstanden op internationale beurzen of niche-evenementen is al van kracht voor events die plaatsvinden in 2020. Hierdoor kunnen Vlaamse kmo’s tegen lagere kosten en verbeterde betalingsvoorwaarden deelnemen aan FIT-groepsstanden op internationale (vak)beurzen of niche-evenementen.

Wie komt in aanmerking

Deze steunmaatregel staat open voor kmo’s die een exploitatiezetel hebben in het Vlaamse Gewest en die beantwoorden aan de volgende definitie:

 • de onderneming moet minder dan 250 werknemers tewerkstellen;

 • de jaaromzet mag maximaal € 50 miljoen bedragen, of het balanstotaal maximaal € 43 miljoen;

 • niet meer dan 25% van het kapitaal of van de stemrechten mag in handen zijn van één onderneming of van verscheidene ondernemingen gezamenlijk die niet aan deze definitie beantwoorden.

Ook ondernemersorganisaties en (gemengde) kamers van koophandel, die niet in aanmerking komen voor structurele financiering bij FIT, kunnen voor dit steuntype een aanvraag indienen.

Wie komt niet in aanmerking:

 • Aanvragers die niet in orde zijn met de sociale en fiscale wetgeving;

 • Aanvragers die geen ondernemingsnummer hebben (uitgezonderd de (gemengde) kamers van koophandel in het buitenland);

 • Ondernemingen die hun verbintenissen t.a.v. FIT niet hebben nageleefd.

Wat komt in aanmerking

De tussenkomst voor 'beurzen' betreft elke buitenlandse vak- of jaarbeurs die vermeld wordt op www.expodatabase.com.
De tussenkomst voor 'niche-evenementen' betreft een buitenlandse beurs die niet vermeld wordt op bovenstaande website, ofwel een buitenlands evenement met internationale uitstraling, gericht op de sector en het doelpubliek van de aanvrager.

Deelname aan een buitenlandse beurs of niche-evenement via een door FIT-georganiseerde groepsstand komt niet in aanmerking voor deze subsidiëring, aangezien de deelname hieraan reeds aan gunstvoorwaarden gebeurt.

Omvang steun

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen deelname aan een beurs en deelname aan een niche-evenement:

Deelname aan een beurs
 • de subsidie wordt berekend op basis van de huurkosten van de naakte standoppervlakte (excl. btw). De aanvaarde kosten bedragen max. € 10.000 voor beurzen zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte (EER);

 • het steunpercentage bedraagt 50%, behalve voor kmo's die voor 1 april 2012 geen subsidie hebben ingediend bij FIT én sinds 1 april 2012 minder dan 5 goedgekeurde subsidieaanvragen hebben bij FIT: voor deze kmo's bedraagt het steunpercentage 75%;

 • voor beursdeelname waar niet gekozen wordt voor een modulaire basisstand (shell scheme) worden de huurkosten van de naakte standoppervlakte, verhoogd met 25% als aanvaarde kosten beschouwd;

 • aanvragers die op individuele basis deelnemen aan een beurzen waar FIT tegelijkertijd ook een volwaardige groepsstand organiseert, kunnen een subsidie ontvangen voor de huurkosten van de naakte standoppervlakte, verminderd met 25%.

Deelname aan (of organisatie van) een niche-event in het buitenland
 • FIT verleent een forfaitaire tussenkomst van € 2.500 per initiatief. Voor kmo's die voor 1 april 2012 geen subsidie hebben ingediend bij FIT én sinds 1 april 2012 minder dan 5 goedgekeurde subsidieaanvragen hebben bij FIT, bedraagt de forfaitaire tussenkomst € 3.750;

 • Om steun te kunnen krijgen wordt er een actieve deelname aan het niche-event verwacht, waarbij visibiliteit gecreëerd wordt (zoals bijvoorbeeld het inkopen van spreektijd, het hebben van een stand, kosten van sponsorship, huur van een ruimte voor organisatie van een seminarie of workshop, ...).

Zowel voor beursdeelname als voor deelname aan een niche-evenement 
 • Indien dit initiatief georganiseerd wordt buiten de EER (d.w.z. EU uitgebreid met Ijsland, Liechtenstein en Noorwegen), is er ook steun mogelijk voor de reis- en verblijfkosten, op voorwaarde dat de reis ondernomen wordt door een bestuurder, personeelslid of exportmanager die een contractuele band heeft met de aanvrager;

 • De reis- en verblijfkosten per overnachting zijn forfaitair bepaald. De verblijfskosten worden uitgesplitst in twee componenten, met name de logies en dagvergoeding;

 • De subsidie bedraagt 50% van deze forfaitaire kosten, doch voor kmo's die voor 1 april 2012 geen subsidie hebben ingediend bij FIT én sinds 1 april 2012 minder dan 5 goedgekeurde subsidieaanvragen hebben bij FIT bedraagt deze subsidie 75% van de forfaitaire bedragen.

De-minimis

Deze maatregel valt onder de toepassing van de Europese de minimis-regelgeving. Hierdoor mag de de-minimissteun aan bedrijven over drie jaar gespreid niet meer dan € 200.000 bedragen. Dit bedrag wordt door dezelfde regelgeving beperkt tot € 100.000 voor de land- en tuinbouwsector, het maritiem goederenvervoer en het goederenvervoer over de weg en het spoor. Meer informatie kan je terugvinden op www.vlaio.be/de-minimis.

Bijkomende voorwaarden

De goederen en/of diensten die tentoongesteld worden op de beurs of nich-evenement, creëren bij de productie, verwerking of prestatie een duidelijke toegevoegde waarde in het Vlaamse Gewest.

Er mag voor hetzelfde initiatief geen financiële steun van een andere instelling of overheid zijn verkregen.

Het logo 'Flanders - State of the Art' dient gebruikt te worden op uw stand of tijdens het niche-evenement.

Aanvraag- en uitbetalingsprocedure

De aanvraag verloopt volledig digitaal via www.flanderstrade.be .

De volledige elektronische aanvraag moet uiterlijk zeven kalenderdagen vóór de aanvang van de beurs of niche-evenement worden ingediend. Slechts bij aanvaarde hoogdringendheid kan hiervan worden afgeweken. Aanvragen ingediend tijdens of na afloop van de beurs of niche-evenement, kunnen nooit worden gesubsidieerd.

FIT streeft er naar om binnen de 60 kalenderdagen na de indiening van de volledige aanvraag een beslissing te nemen over de toekenning van de subsidie.

De subsidie wordt uitbetaald indien FIT uiterlijk 3 maanden na goedkeuring van de subsidieaanvraag in bezit is van de nodige bewijsstukken.

Contact

Afdeling / Dienst
Dienst Financiële Tegemoetkomingen
Adres

Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel
België

Telefoon