Energietransitiefonds

Laatst gewijzigd op 25 nov 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
uitvoering van onderzoek & ontwikkeling op het vlak van energie
Subsidie (via oproep)
van min. € 100.000 en max. € 5 miljoen

Wat houdt de maatregel in

Het Energietransitiefonds beoogt onderzoek en ontwikkeling op het vlak van energie aan te moedigen en te ondersteunen.

De federale overheid steunt via dit fonds onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, investeringen in onderzoeksinfrastructuur, innovatieclusters of innovatie door kmo's en dit in de volgende domeinen: hernieuwbare energie in de Belgische exclusieve economische zone in de Noordzee, biobrandstoffen, kernenergie, bevoorradingszekerheid en netevenwicht.

Elk jaar lanceert het Energietransitiefonds een oproep. Momenteel staat er een oproep open voor het indienen van projectvoorstellen (oproep staat open van november 2020 t.e.m. 31 januari 2021).

Wie komt in aanmerking

Deze maatregel richt zich tot ondernemingen en organisaties met rechtspersoonlijkheid:

 • rechtspersonen opgericht overeenkomstig Belgisch recht;
 • rechtspersonen opgericht volgens wetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie.

Wat komt in aanmerking

Projectvoorstellen die zich situeren in volgende drie thematische assen komen in aanmerking:

 • as 1 : hernieuwbare energie (in de Belgische exclusieve economische zone in de Noordzee) en biobrandstoffen,
 • as 2 : kernenergie,
 • as 3 : bevoorradingszekerheid en netevenwicht.
Oproep 2020: Voorstellen kernenergie zijn niet prioritair en kunnen pas gesteund worden als er nog budget is na as 1 en as 3 goedgekeurde projecten.

Het budget voor 2020 is € 25 miljoen.

De voorstellen dienen ook betrekking hebben op één van de volgende vier categorieën van activiteiten:

 • onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten,
 • investeringen in onderzoeksinfrastructuur,
 • innovatie door kmo's.

De maximale projectduur is vijf jaar.

Omvang steun

De subsidie bedraagt per project minimum € 100.000 en maximum € 5 miljoen. Het steunpercentage hangt af van de categorie van activiteiten en van de grootte van de onderneming.

Meer informatie over de voorwaarden kan je raadplegen in het document Oproep tot voorstellen op de website economie.fgov.be/nl/themas/energie/energietransitiefonds.

Aanvraagprocedure

De projectvoorstellen kunnen aan de hand van het deelnemingsformulier met de nodige bijlagen ingediend worden bij FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Algemene Directie Energie - Juridische dienst (zie rubriek 'Contact'). De indiening gebeurt per aangetekende post (met ontvangstbewijs). Daarnaast wordt ook aan de projectindiener gevraagd om een e-mail te sturen ter bevestiging van de indiening van het project.

Evaluatieprocedure

Na de ontvankelijkheid en de budgettaire en financiële toets wordt nagegaan of het project ook aan de volgende toekenningscriteria voldoet en in welke mate: 

 • innoverend karakter van het project;
 • realistisch karaker van het project wat betreft de technische mogelijkheden en de slaagkans; 
 • de performantie van de aanpak (professionele uitwerking van het werk- of actieplan);
 • het economische en het sociale effect in België;
 • het effect op klimaat en milieu in België.