Europese onderzoeks- en innovatiesteun: een overzicht

Laatst gewijzigd op 8 feb 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's & grote ondernemingen
Voor wat
innovatie- en onderzoeksprojecten
Steun (via oproep)
steunpercentage varieert per programma

Wat houdt de maatregel in

Europa geeft heel wat financiële ondersteuning voor onderzoek en innovatie. Dit doet ze voornamelijk via het belangrijkste Europese onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon Europe (2021-2027) maar ook nog via een aantal andere programma’s.

Informatie over Horizon Europe kan je raadplegen in de maatregel Europese onderzoeks- en innovatiesteun: Horzion Europe. In deze maatregel geven we een overzicht van een aantal andere belangrijke steunprogramma's gericht naar innovatie en onderzoek.

Digital Europe programme (DEP)

Omschrijving maatregel

Het Digital Europe programma (2021-2027) zal zich richten op de digitale transformatie van de EU en bijdragen aan de implementatie van de Digital Single Market-strategie. Het programma zal zich richten op vijf sleutelgebieden: kunstmatige intelligentie, digitale vaardigheden, supercomputers, cybersecurity en het gebruik van digitale technologie.

Dit programma staat open voor zowel kmo’s als grote ondernemingen, onderzoeksinstellingen, overheden en universiteiten.

De steun wordt verleend in de vorm van subsidies. Er wordt steeds gewerkt met oproepen tot indiening van projectvoorstellen. De eerste oproepen worden verwacht in het eerste kwartaal van 2021.

Grensoverschrijdende samenwerking in de projecten is niet altijd vereist.

Meer informatie

Meer informatie over DEP kan je terugvinden op de VLAIO website EU Funding Overview Digital Europe Programme (DEP) and European Digital Innovation Hubs (EDIH).

EU4Health

Omschrijving maatregel

Het EU4Health programma (2021 - 2027) is het antwoord van de EU op de enorme impact die COVID-19 op het zorgpersoneel, de patiënten en de hele gezondheidszorg in Europa heeft gehad. Het onderzoeksprogramma EU4Health zal investeren in projecten van EU-landen, gezondheidsorganisaties en ngo’s op de EU4Health-actiegebieden. Deze actiegebieden zijn:

 • de paraatheid van de EU voor belangrijke grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen verhogen 
 • de gezondheidszorg versterken zodat deze zowel epidemieën als langetermijn problemen het hoofd kan bieden
 • geneesmiddelen en medische hulpmiddelen beschikbaar en betaalbaar maken, pleiten voor verstandig en efficiënt omgaan met geneesmiddelen zoals antibiotica en virusremmers, en innovatie op medisch en farmaceutisch gebied en groenere productie promoten.

Dit programma staat open voor zowel kmo’s als grote ondernemingen, onderzoeksinstellingen, overheden en universiteiten.

De steun wordt verleend in de vorm van subsidies. Er wordt steeds gewerkt met oproepen tot indiening van projectvoorstellen.

Grensoverschrijdende samenwerking in de projecten is niet altijd vereist.

Meer informatie

Meer informatie over EU4Health kan je terugvinden op de VLAIO website EU Funding Overview EU4Health (2021-2027) – a vision for a healthier European Union.

European Defence Fund (EDF)

Omschrijving maatregel

De Europese Commissie (EC) start in 2021 met het European Defence Fund (EDF), een programma gericht op het versterken van de Europese defensie-industrie. De EC en de lidstaten willen dit bereiken door projecten te subsidiëren die zich richten op onderzoek en ontwikkeling van nieuwe defensie-technologie. Om deel te kunnen nemen moet je samenwerken in internationaal verband op onderwerpen die worden voorgeschreven in werkprogramma’s. 
Voorafgaand aan dit EDF heeft de EC in 2020 een aantal voorbereidende calls uitgezet, zodat zowel de EC als lidstaten, industrie, kennisinstellingen en universiteiten ervaring kunnen opdoen met Europese defensie-projecten:

 • een deel van deze projecten richt zich op onderzoek : The preparatory action on defence research (PADR)
 • een ander deel van deze projecten richt zich op ontwikkeling van defensie-technologie: European Defence Industrial Development Programme (EDIDP). 

De projectvoorstellen voor EDIDP konden worden ingediend tussen 15 april en 1 december 2020.

Dit programma staat open voor zowel kmo’s als grote ondernemingen, onderzoeksinstellingen, federale overheden, internationale organisaties en universiteiten.

De steun wordt verstrekt in de vorm van subsidies, leningen, investeringen en overheidsopdrachten. Er wordt steeds gewerkt met oproepen tot indiening van projectvoorstellen.

Er wordt steeds grensoverschrijdende samenwerking vereist.

Meer informatie

Meer informatie over EDF en de oproepen kan je terugvinden op de VLAIO website EU Funding Overview European Defence Fund.

European Green Deal

Omschrijving maatregel

De klimaatverandering en de aantasting van het milieu vormen een existentiële bedreiging voor Europa en de wereld. Om die tegen te gaan, heeft Europa een nieuwe groeistrategie nodig die van de EU een moderne, grondstoffenefficiënte en concurrerende economie maakt die:

 • de netto-uitstoot aan broeikasgassen tegen 2050 tot nul reduceert
 • economische groei oplevert zonder grondstoffen uit te putten
 • geen mens of regio aan zijn lot overlaat

De Europese Green Deal is de routekaart om de economie van de EU duurzaam te maken. 

In 2050 moet de EU klimaatneutraal zijn. De EC is met een voorstel gekomen voor een Europese klimaatwet om deze politieke belofte om te zetten in een wettelijke verplichting. Daaraan moeten alle economische sectoren meewerken, onder meer door:

 • te investeren in milieuvriendelijke technologie
 • bedrijven te helpen innoveren
 • te zorgen voor schonere, goedkopere en gezondere vormen van particulier en openbaar vervoer
 • de energiesector koolstofvrij te maken
 • te zorgen voor een grotere energie-efficiëntie van gebouwen
 • samen te werken met internationale partners om de mondiale milieunormen te verbeteren

Wie het zwaarst wordt getroffen door de overgang naar een groene economie zal door de EU financieel en technisch worden ondersteund via het Just Transition Mechanism (JTF).

Dit programma staat open voor zowel kmo’s als grote ondernemingen, onderzoeksinstellingen, overheden en universiteiten.

De steun wordt verstrekt in de vorm van subsidies, leningen en investeringen. Er wordt steeds gewerkt met oproepen tot indiening van projectvoorstellen.

Grensoverschrijdende samenwerking in de projecten is niet altijd vereist.

Meer informatie

Meer informatie over de Green Deal kan je terugvinden op de VLAIO website EU Funding Overview A European Green Deal én Renovation wave - European Green Deal.

EU Space Programme

Omschrijving maatregel

Het Europees ruimtevaartprogramma (EU Space Programme) zal voor de periode 2021 tot 2027 de bestaande en nieuwe ruimte gerelateerde activiteiten in één programma bijeenbrengen. Het budget van het Europees ruimtevaartprogramma zal worden gebruikt voor investeringen in ruimtevaartactiviteiten, het zoeken naar en ontwikkelen van nieuwe technologieën op het gebied van ruimtevaart en het versterken van de Europese toegang tot de ruimte.

Dit programma staat open voor zowel kmo’s als grote ondernemingen, onderzoeksinstellingen, overheden, ngo's en universiteiten.

De steun wordt verleend in de vorm van subsidies. Er wordt steeds gewerkt met oproepen tot indiening van projectvoorstellen.

Grensoverschrijdende samenwerking in de projecten is soms vereist.

Dit programma wordt o.m. gecoördineerd door de European Union Agency for the Space Programme (EUSPA).

Meer informatie

Meer informatie over dit nieuwe ruimtevaartprogramma kan je terugvinden op de VLAIO website EU Funding Overview new EU Space Programme.

LIFE

Omschrijving maatregel

Life is het financieringsinstrument van de Europese Unie voor de bescherming van het milieu. Het programma heeft als doel een bijdrage te leveren aan een beter Europees natuur-, milieu- en klimaatbeleid. Zo worden er innovatieve projecten gesubsidieerd die bijdragen aan milieu- en grondstoffenbesparing, aan het behoud van natuur- en biodiversiteit en aan bewustwording en verspreiding van informatie. 

Het Life-programma van 2021 tot 2027 zal uit vier subprogramma’s bestaan: natuur en biodiversiteit, circulaire economie en kwaliteit van leven, beperking en aanpassing van klimaatverandering, en schone energietransitie. Het meerjaarlijks werkprogramma voor deze periode zal pas in april 2021 gepubliceerd worden. Pas daarna zullen projectoproepen georganiseerd worden.

Dit programma staat open voor zowel kmo’s als grote ondernemingen, onderzoeksinstellingen, overheden en organisaties.

De steun wordt verleend in de vorm van subsidies, leningen, investeringen en risicokapitaal. Elk jaar lanceert de Europese Commissie een projectoproep voor projectsubsidies rond april.

Dit kan zowel individueel als in samenwerking met andere partijen binnen of buiten de eigen lidstaat. Wanneer activiteiten buiten de EU noodzakelijk zijn om milieu- of klimaatdoelstellingen van de EU te halen, kunnen deze activiteiten eveneens in aanmerking komen voor financiering.

Meer informatie

Meer informatie over dit financieringsinstrument kan je terugvinden op de VLAIO website EU Funding Overview Environment and climate action (LIFE).

Voor meer informatie voor "Natuur en biodiversiteit" kan je terecht bij Wim Smits (wim.smits@vlaanderen.be) van het Agentschap Natuur& Bos.

Voor meer informatie over de andere subprogramma's en prioritaire gebieden kan je terecht bij Stefanie Hugelier (stefanie.hugelier@milieu.belgie.be) van FOD Volksgezondheid en Leefmilieu: Projectoproepen LIFE

Andere prorgamma's

Ook binnen deze programma's is er steun voor innovatie en onderzoek mogelijk:

 • Creative Europe is het programma ter bevordering en ondersteuning van de internationale samenwerking in de culturele, creatieve en audiovisuele sectoren. Meer informatie in de Subsidiedatabank maatregel: Europese steun voor de creatieve en culturele sector.
 • EIC Accelerator: Het SME instrument onder de 'EIC accelerator pilot', is een Europees instrument dat Europese "topkmo’s” met marktgerichte innovaties en veel groeipotentieel financieel ondersteunt, door middel van een subsidie of blended finance. Dit instrument is een onderdeel van Horizon Europe. Wanneer de subsidie wordt toegekend wordt er tevens begeleiding voorzien, in de vorm van coaching, advies en het verruimen van het netwerk door matchmaking events. Meer informatie in de Subsidiedatabank maatregel: EIC accelerator pilot (SME instrument)
 • Innovation Fund (ETS Innovation Fund) is een Europees financieringsfonds dat werd opgericht met als doel demonstratieprojecten te subsidiëren die industriële oplossingen naar de markt brengen om Europa koolstofneutraal te helpen maken. Meer informatie in de Subsidiedatabank maatregel: ETS-innovatiefonds.
 • Via de Europese Structuur- en investeringsfondsen (European Structural and Investment Funds) stelt de Europese overheid financiële middelen ter beschikking aan de lidstaten om hun economie te versterken. De begunstigden van deze Europese steun zijn vaak overheidsinstanties of andere organisaties. Soms zijn er echter ook subsidiemogelijkheden voor ondernemingen. Meer informatie in de Subsidiedatabank maatregel: Europese Structuur- en investeringsfondsen (ESIF).
 • Ook via bepaalde financieringsinstrumenten die beheerd worden door de EIB-groep (bestaande uit de Europese Investeringsbank (EIB) en het Europees Investeringsfonds (EIF)) worden investeringen in onderzoek en ontwikkeling ondersteund. Meer informatie in de Subsidiedatabank maatregel: Europese financieringsmogelijkheden voor ondernemingen

Contact

Voor meer informatie over deze steunmogelijkheden kan je terecht bij de 'Nationale Contactpunten'. Ben je als bedrijf gevestigd in Vlaanderen dan is dat NCP Flanders. NCP Flanders is een samenwerking tussen het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) en Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO). Een overzicht van contactpersonen per thema kan je vinden op de pagina The NCP Flanders Team.

Afdeling / Dienst
NCP Flanders
Adres

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
Website