Fiscale maatregelen naar aanleiding van het coronavirus (COVID-19)

Laatst gewijzigd op 18 mei 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
zelfstandigen & ondernemingen
Voor wat
betalingsproblemen ingevolge coronavirus
Afbetalingsplan- uitstel aangiften-uitstel van betalingen
voor verschillende belastingen

Wat houdt de maatregel in

Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus (COVID-19), kunnen voor de betaling van de verschillende belastingen een afbetalingsplan vragen bij FOD Financiën.

Daarnaast werden er nieuwe maatregelen getroffen in de vorm van een uitstel voor het indienen van bepaalde aangiften en een uitstel van betaling van bepaalde schulden.

De regering nam onlangs de volgende beslissingen:1. Voor vennootschappen en zelfstandigen die ingevolge de coronacrisis kampen met liquiditeitsproblemen worden de percentages van de voordelen van de voorafbetalingen van de derde en de vierde vervaldag, op respectievelijk 10 oktober en 20 december, verhoogd. Hierdoor is het uitstellen van de voorafbetalingen minder nadelig. 2. Ook voor de maand april werd beslist om 2 maanden automatisch uitstel te verlenen voor de indiening van de btw-aangiften en de betaling van btw en bedrijfsvoorheffing.3. Ook voor bepaalde forfaitaire belastingplichtigen werd er door de fiscus een aantal steunmaatregelen uitgewerkt: zie financien.belgium.be/nl/coronavirus#q8.

Wijziging percentages voorafbetalingen van de inkomstenbelasting

De regering heeft beslist om voor vennootschappen en zelfstandigen die ingevolge de coronacrisis kampen met liquiditeitsproblemen, de percentages van de voordelen van de voorafbetalingen van de derde en de vierde vervaldag, op respectievelijk 10 oktober en 20 december, te verhogen. Hierdoor is het uitstellen van de voorafbetalingen minder nadelig.

In de tabel hieronder vind je de aangepaste percentages voor de voorafbetalingen. Deze zijn dus hoger in het derde en vierde kwartaal (tenzij er een dividenduitkering is):

Voorafbetaling
Personenbelasting
Vennootschapsbelasting (geen dividenduitkering)
Vennootschapsbelasting (wel dividenduitkering)
VA1 3% 9% 9%
VA2 2,5% 7,5% 7,5%
VA3 2,2% 6,75% 6%
VA4 1,75% 5,25% 4,5%

De maatregel is bedoeld voor bedrijven met liquiditeitsproblemen. Deze geldt dan ook niet voor vennootschappen die:

 • een inkoop van eigen aandelen of een kapitaalvermindering doen;
 • die dividenden betalen of toekennen tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020.

De verhoogde percentages gelden ook niet voor natuurlijke personen die hierdoor meer bonificatie wegens voorafbetalingen zouden kunnen krijgen.

De percentages van de vermeerderingen zelf blijven ongewijzigd, net zoals de data van de voorafbetalingen.

Voor meer info zie financien.belgium.be/nl/coronavirus

Afbetalingsplan voor fiscale schulden

Wie komt in aanmerking

Ondernemingen (natuurlijke en rechtspersonen), ongeacht hun activiteitensector, die kunnen aantonen effectieve hinder te ondervinden ten gevolge van het coronavirus kunnen deze steunmaatregelen aanvragen.
De steunmaatregelen kunnen niet toegekend worden aan ondernemingen die onafhankelijk van het coronavirus structurele betaalmoeilijkheden kennen.

Betalingsplan

Het afbetalingsplan kan worden gevraagd voor de volgende fiscale schulden:

 • Bedrijfsvoorheffing;
 • Btw;
 • Personenbelasting;
 • Vennootschapsbelasting;
 • Rechtspersonenbelasting.

Voor deze schulden is er ook:

 • een gegarandeerde vrijstelling van nalatigheidsinteresten;
 • een kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling.

De schulden mogen niet voortvloeien uit fraude en de voorwaarden voor het indienen van de aangiften moeten nageleefd worden.
De steunmaatregelen zullen worden ingetrokken wanneer het toegestane afbetalingsplan niet werd nageleefd (tenzij de schuldenaar tijdig contact opneemt met de administratie) of wanneer er een collectieve insolventieprocedure ontstaat.

Aanvraagprocedure

Per schuld moet er een aanvraag worden ingediend op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht.
Je gebruikt hiervoor dit formulier (DOCX, 21.74 KB).
Deze aanvraag dient per e-mail of brief te worden bezorgd aan het Regionaal Invorderingscentrum bevoegd voor je gemeente.
De aanvraag dient uiterlijk tegen 30 juni te gebeuren.

Je mag een antwoord verwachten binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf het indienen van de aanvraag.

Voor meer info zie financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19.

Uitstel voor het indienen van bepaalde aangiften

Wie komt in aanmerking

Deze maatregelen gelden om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers maar ook voor gezinnen. Zo wil ze de financiële gevolgen van het virus zoveel mogelijk verzachten.

Uitstel voor het indienen van bepaalde aangiften met limietdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020

Je krijgt extra tijd tot en met donderdag 30 april 2020 middernacht voor het indienen van de aangifte in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen.

Deze bijkomende termijn geldt alleen voor de aangiften met uiterste indieningsdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020.

Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften

Periodieke aangiften

Aangifte over 
Termijn verlengd tot
Februari 2020 6 april 2020
Maart 2020 7 mei 2020
1ste kwartaal 2020 7 mei 2020
April 2020 5 juni 2020

Ben je een starter of heb je een vergunning maandelijkse teruggaaf en wens je de maandelijkse teruggaaf van je btw-krediet te kunnen genieten? Ook dan kan je uitstel krijgen, maar slechts tot de 24ste van de maand volgend op de aangifteperiode.

Intracommunautaire opgaven

Opgave over 
Termijn verlengd tot
Februari 2020 6 april 2020
Maart 2020 7 mei 2020
1ste kwartaal 2020 7 mei 2020
April 2020 5 juni 2020

Jaarlijkse klantenlisting

De termijn wordt verlengd tot 30 april 2020.

Als je je activiteit hebt stopgezet: ten laatste op het einde van de 4de maand na het stopzetten van je aan de btw onderworpen activiteit. 

Voor informatie zie financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen.

Uitstel betaling van btw en bedrijfsvoorheffing

Wie komt in aanmerking

Deze maatregelen gelden om extra financiële ademruimte te geven aan bedrijven en ondernemers maar ook aan hun gezinnen. 

Betaling van btw en bedrijfsvoorheffing

Je krijgt een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen.

Dit uitstel geldt voor:

Btw

Betaling over
Termijn verlengd tot
Maandaangifte februari 2020 20 mei 2020
Maandaangifte maart 2020 20 juni 2020
Kwartaalaangifte 1ste kwartaal 2020 20 juni 2020
Maandaangifte april 2020 20 juli 2020

Bedrijfsvoorheffing

Betaling over
Termijn verlengd tot
Maandaangifte februari 2020 13 mei 2020
Maandaangifte maart 2020 15 juni 2020
Kwartaalaangifte 1ste kwartaal 2020 15 juni 2020
Maandaangifte april 2020 15 juli 2020
Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners (BNI) en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk. 

Voor informatie zie financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen en financien.belgium.be/nl/Actueel/coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen-btw-bedrijfsvoorheffing-uitstel.

Btw - bijzondere aangifte 629: wijziging van betalingstermijnen

In het kader van de steunmaatregelen rond het coronavirus wordt de betalingstermijn voor de bijzondere aangiften 629, met betrekking tot het eerste kwartaal van 2020, verlengd tot 20 juni 2020 (deze termijn was oorspronkelijk gepland voor 20 april 2020).

Waardeverminderingen op handelsvorderingen

De fiscus heeft een Circulaire gepubliceerd waarbij wordt bevestigd dat de crisis door het virus Covid-19 kan worden beschouwd als een bijzondere omstandigheid die de vrijstelling rechtvaardigt van waardeverminderingen op handelsvorderingen.

De voorwaarden zijn:

 • Het stelsel van de waardeverminderingen op handelsvorderingen is zowel van toepassing op vennootschappen als op natuurlijke personen die belastbaar zijn op hun winsten zoals bedoeld in art. 23, § 1, WIB 92.   
 • De verliezen moeten scherp omschreven zijn wat hun voorwerp betreft, d.w.z. betrekking hebben op één of meer behoorlijk geïdentificeerde vorderingen.
 • De waarschijnlijkheid ervan moet voor iedere vordering blijken uit bijzondere omstandigheden die zich hebben voorgedaan tijdens het belastbare tijdperk en op het einde daarvan nog bestaan, en niet uit een louter algemeen risico.
 • De corona-crisis is een bijzondere omstandigheid die een vrijstelling rechtvaardigt van waardeverminderingen op handelsvorderingen op ondernemingen die een betalingsachterstand hebben als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van de Corona maatregelen.
 • De waardeverminderingen moeten geboekt zijn bij de afsluiting van de boekhouding van het belastbare tijdperk en hun bedrag moet in één of meer afzonderlijke rekeningen voorkomen.
 • De waardeverminderingen moeten opgenomen zijn in een opgave 204.3 waarvan de bijlagen, voor elke vordering afzonderlijk beschouwd, naast de identiteit en het adres van de schuldenaar, de bedragen van de vordering en van de geboekte waardevermindering, evenals de verantwoording (korte maar precieze vermelding van de gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan tijdens het boekjaar waardoor het door de waardevermindering gedekte verlies voor waarschijnlijk mag worden gehouden) moeten aangeven. Die opgave moet in principe worden gevoegd bij de aangifte in de inkomstenbelastingen.

Voor informatie zie Circulaire 2020/C/45 over de gevolgen van de crisis door het virus Covid-19 voor de toepassing van de vrijstellingsvoorwaarden van de waardeverminderingen op handelsvorderingen op Fisconetplus (Opgelet doorklikken op deze link kan enkel als je ingelogd bent op de website www.fisconetplus.be).

Steunmaatregelen voor forfaitaire belastingplichtigen

Er werden door de fiscus een aantal steunmaatregelen uitgewerkt voor o.m. de volgende forfaitaire belastingplichtigen.

Zo kunnen sommige forfaitaire belastingplichtigen een inventaris van hun niet verkochte en vernietigde goederen opmaken om hun omzet aan te passen aan de coronacrisis:

 • Slagers-spekslagers, bakkers, brood- en banketbakkers, kleinhandelaars in zuivelproducten en melkventers, die énkel hun koopwaar verkopen openbare markten. De bederfbare goederen die ze tijdens deze coronacrisis niet konden verkopen werden bijgevolg vernietigd.
 • Consumptie-ijsbereiders, frituurexploitanten, foornijveraars, die hun goederen tijdens deze crisis niet kunnen blijven verkopen, dus ook niet meer bestemd voor “meeneem”. De bederfbare goederen die ze tijdens deze coronacrisis niet konden verkopen werden bijgevolg vernietigd.
 • Caféhouders wanneer ze als gevolg van de verplichte sluiting door de coronacrisis bederfbare goederen hebben moeten vernietigen.

Deze forfaitaire belastingplichtigen kunnen met betrekking tot het eerste kwartaal van 2020 een éénmalige inventaris opmaken, per koopwarengroep van de niet verkochte en vernietigde goederen als gevolg van de coronacrisis. Vermits deze goederen niet konden doorverkocht worden, moeten deze ontheven worden van de forfaitaire belasting. De in die inventaris per koopwarengroep opgenomen waarden kunnen in mindering gebracht worden van de waarden per koopwarengroep waarop de forfaitaire coëfficiënten gewoonlijk toegepast worden voor het eerste kwartaal van 2020.  

Voor de herenkappers, dameskappers alsook heren- en dameskappers gelden er aanpassingen aan de berekening van het forfait om hun omzet aan te passen aan de coronacrisis.

Informatie over al deze steunmaatregelen kan je raadplegen op financien.belgium.be/nl/coronavirus#q8.

 

Verlaagde btw tarieven

Het btw tarief voor mondmaskers en voor hydroalcoholische gels wordt in het kader van de bestrijding van het coronavirus tijdelijk verlaagd.

Meer informatie kan je terugvinden in de rubriek financien.belgium.be/nl/coronavirus#q29.

aftrek verliezen

Het kernkabinet heeft op 8 mei? beslist om een aantal nieuwe fiscale maatregelen te lanceren. Door de coronacrisis wordt verwacht dat het eigen vermogen van heel wat bedrijven dit jaar aangetast zal worden door de verliezen die ze maken. 

Aftrek verliezen van 2020

Bedrijven en zelfstandigen zouden in de vennootschaps- en de personenbelasting hun verliezen van 2020 kunnen aftrekken van hun winst van 2019. Bedrijven kunnen daardoor hun voorafbetalingen terugvragen en zien hun belastingfactuur voor het inkomensjaar 2019 meteen getemperd.

In ons land kunnen verliezen alleen overgedragen worden naar volgende jaren (“carry forward”). In andere landen is het soms mogelijk om verliezen in aftrek te brengen van de winst van voorbije jaren (“carry back”). Dat systeem van achterwaartse verliesverrekening werd reeds in België geïntroduceerd voor de sectoren landbouw en tuinbouw.

Aanleggen van wederopbouwreserve

Bedrijven kunnen de komende drie jaar een zogenaamde wederopbouwreserve aanleggen ten belope van het verlies dat ze in 2020 leden. Het geld om het eigen vermogen weer op peil te brengen mag dan worden afgetrokken van de bedrijfswinsten van dit en de komende jaren. Daardoor moeten tijdelijk opnieuw minder belastingen worden betaald.

Wie komt in aanmerking

Alleen bedrijven die aan volgende voorwaarden beantwoorden komen in aanmerking:

 • het personeelsbestand moet op peil worden gehouden: concreet moet de loonmassa van 2020 minstens 85% van die van 2019 bedragen.
 • bedrijven die de steun willen genieten, geen dividenden mogen uitkeren, geen kapitaalvermindering mogen doorvoeren, geen eigen aandelen mogen inkopen en geen transacties naar belastingparadijzen mogen doen zonder aantoonbare economische activiteit.

Deze maatregelen kunnen nog niet worden toegepast. We houden je op de hoogte

Meer informatie kan je raadplegen op....?

Contact

Deze maatregelen, maar ook andere meer specifieke maatregelen (vb. Douane en Accijnzen) kan je terugvinden op de overzichtspagina financien.belgium.be/nl/coronavirus

Afdeling / Dienst
Contactcenter
Adres

Koning Albert II-laan 33 bus 25
1030 Brussel
België

Telefoon