Innovatieve starterssteun (ISS)

Laatst gewijzigd op 23 feb 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kleine ondernemingen, jonger dan 3 jaar
Voor wat
uitwerken van een innovatief project met pioniersrol binnen een markt of sector
Subsidie (oproep)
van € 50.000

Wat houdt de maatregel in

Met de maatregel 'Innovatieve starterssteun (ISS)' ondersteunt Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) kleine ondernemingen, jonger dan 3 jaar voor het uitwerken van een innovatief project waarbij de pioniersrol binnen een markt of sector wordt opgenomen. De steun bestaat uit een financiële subsidie van € 50.000 in combinatie met externe expertbegeleiding en business case advies vanuit VLAIO en haar partners.

In deze eerste experimentele oproep is er een budget voorzien om 55 starters financieel te ondersteunen. Wil je meedingen in deze competitieve oproep dan neem je contact op met één van de geselecteerde partners. Enkel zij kunnen je aanmelden voor 15 maart 2021.

Wie komt in aanmerking

Enkel voor ko's jonger dan 3 jaar

Enkel kleine ondernemingen (ko's) met een vestiging in het Vlaamse Gewest komen in aanmerking. Deze steun richt zich bovendien enkel tot rechtspersonen (ook vzw's)  jonger dan 3 jaar. Aan deze voorwaarde moet voldaan zijn op het moment van de beslissing (dit is 8 juli 2021).

De grootte van de onderneming wordt bepaald aan de hand van de Europese definitie van kleine onderneming (ko). Een ko is een onderneming die cumulatief aan de volgende voorwaarden voldoet (in één van de twee boekjaren voorafgaand aan het moment van indiening):

Criteria
ko

Tewerkstelling

minder dan 50

ofwel jaaromzet
ofwel balanstotaal

maximum € 10 miljoen
maximum € 10 miljoen

Zelfstandigheidscriterium

Zelfstandigheid uit zich in het samentellen van de data van de steunaanvragende onderneming met deze van de participerende (vanaf meer dan 25% participatie) en verbonden (vanaf meer dan 50% participatie) ondernemingen (zie Hoe de Europese definitie voor kmo's interpreteren?)

De onderneming dient een eigen vermogen te hebben van minimum € 6.200 in geld, zoals blijkt uit de oprichtingsakte of de recentste neergelegde jaarrekening. Indien dit niet het geval is wordt dit als voorwaarde opgelegd bij toekenning van de steun.

Ondernemingen in oprichting komen ook in aanmerking voor deze steun, maar de toekenning van de subsidie zal afhankelijk worden gesteld van de effectieve oprichting van de onderneming. 

In de template innovatieve starterssteun - deel aandeelhouderschap en leeftijd wordt uitgelegd hoe de nodige informatie betreffende het aandeelhouderschap moet worden aangeleverd voor de bepaling van de omvang en de leeftijd van de onderneming.

Bijkomende voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor steun moet er aan volgende voorwaarden worden voldaan: 

  • Pioniersrol: verlegt de starter de grenzen van wat gangbaar is binnen zijn markt? 
  • Onzekerheden en aanpak: is het plan van aanpak afgestemd op het wegwerken van onzekerheden en houdt het minstens een inspanning en kost in van in totaal een equivalent van 1 mensjaar of € 70.000.
  • Team en netwerk: kan het team en bijhorend netwerk het ondernemersproject dragen? 
  • Ambitie (skin in the game): welk risico nemen de vennoten op zich? 
  • Een minimum van 5 VTE tewerkstelling tegen jaar 5 na einde project: kan het project resulteren in een voldoende grote tewerkstelling?  

Enkel de best scorende projecten worden gerangschikt. Deze rangschikking gebeurt op basis van het criterium potentieel.

Dit potentieel bestaat uit de tewerkstelling en de investeringen die de starter kan realiseren in de periode van 5 jaar na het einde van het project, dankzij de resultaten van het project. De maatschappelijke impact maakt het verschil voor voorstellen die in deze rangschikking naast elkaar staan. De criteria worden verder toegelicht en geïllustreerd in dit document.

Wat komt in aanmerking

  • Het programma is gericht op starters die een pioniersrol vervullen in hun markt. Ze staan daarbij voor een traject waar een aantal belangrijke onzekerheden moeten onderzocht worden zodat in een volgende stap externe financiering en/of eerste betalende klanten kunnen aangetrokken worden. Dit programma richt zich op starters met een groot economisch potentieel en bijpassende ambitie. 
  • Je pakt het als pionier in je beoogde markt anders aan en staat daarbij voor de uitdagende opbouw van kennis. Jouw project is meer dan het samenvoegen van bestaande oplossingen/technieken en vraagt dus onderzoek en ontwikkeling (een iteratief traject van onderzoek, bouwen, testen)
  • de uitvoering van je project is flexibel, maar je hebt een duidelijk beeld van een  geschikte aanpak en wat je moet aanleveren om na het project de vereiste bijkomende financiële middelen aan te trekken om je project verder te realiseren. We spreken van een “Proof of Business”. De “Proof of Concept” (in zowel technische als niet-technische kennisdomeinen) kan daar een onderdeel of het sluitstuk daar van zijn.
  • Je project vereist minimum een inspanning van een mensjaar (of equivalente kosten) en heeft een looptijd tussen 3 en 12 maand. De startdatum is ten vroegste de eerste dag van de maand na indiening van de steunaanvraag. 

Omvang steun

De financiële steun is een vast bedrag van € 50.000. 

Er wordt geen detail gevraagd van de kosten bij de aanvraag of afrekening. Er wordt wel gevraagd om een ruw beeld te schetsen van de verdeling interne en externe kosten in de inhoudelijke beschrijving van de voorziene aanpak, geschatte inspanningen en ingezette competenties. Daaruit moet blijken dat het gaat om minimaal een equivalent van 1 mensjaar of € 70.000 voor de interne en externe inspanningen en kosten samen.

De steun wordt in principe uitbetaald als een schijf van € 25.000 bij beslissing (of oprichting) en een schijf van € 25.000 bij afsluiting van het project.

Aanvraagprocedure

Aanmelding via een geselecteerde VLAIO-partner

Denk je in aanmerking te komen voor deze steun dan neem je contact op met één van de geselecteerde VLAIO-partners. Elke partner kan een beperkt aantal starters aanmelden en dit ten laatste op 15 maart 2021. Je kan je als starter dus NIET zelf aanmelden voor deze innovatieve starterssteun.

Begeleidingsfase en pre-selectie

Alle aangemelde starters krijgen begeleiding vanuit de VLAIO-partner en de VLAIO bedrijfsadviseurs bij de uitwerking van hun ondernemersidee. 

Vervolgens wordt je project gescreend op een fit met de criteria. De 80 meest beloftevolle projecten mogen meedingen naar de subsidie innovatieve starterssteun.

Steunaanvraag = pitch

De steunaanvraag gebeurt via een pitch (15min) en aansluitende vraag-en-antwoordsessie (30min) met de jury. Hieruit worden de uiteindelijk 55 beste starters geselecteerd die de subsidie krijgen.

Om je hierop voor te bereiden krijg je een template. Je staat zelf in voor het indienen van de steunaanvraag. Uiteraard kan je daarbij steunen op de hulp van de VLAIO-partner en de bedrijfsadviseurs van VLAIO.

Alle nodige documenten vind je op de website van VLAIO > Aanvraagprocedure

Cumulatie

Tijdens de periode van uitvoering van je innovatieve starterssteun-project mag je geen steun ontvangen voor volgende VLAIO subsidies: ontwikkelingsproject, onderzoeksproject, ICON-project of kmo-groeisubsidie.

Indien dergelijke financiële steun bekomen wordt tijdens de looptijd van dit project, dan wordt het project gestopt en wordt de steun verrekend (pro rata tot waar het reeds is uitgevoerd).