Projectoproep Augmented Reality games (sporten en bewegen)

Laatst gewijzigd op 15 mrt 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
sportorganisaties of gameontwikkelaars met een onderlinge samenwerkingsovereenkomst
Voor wat
ontwikkelen van een AR-game met een 'beweeg of sport' component
Subsidie via oproep
van max. € 125.000 voor het (pre)productie en max. € 30.000 voor promotie

Wat houdt de maatregel in

Deze oproep van Sport Vlaanderen, is gericht naar de ondersteuning van projecten die als eindproduct een Augmented Reality-game (AR-game) met een duidelijke sport- of beweegcomponent hebben. Aan de hand hiervan wil Sport Vlaanderen nagaan welke mogelijkheden Augmented Reality (AR) biedt om mensen effectief aan te zetten tot meer sporten en bewegen. 

 

Een project indienen kon tot 1 maart 2021 om 12u.

Wie komt in aanmerking

Steun kan enkel worden aangevraagd door een sportorganisatie of een gameontwikkelaar die een onderlinge samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Wie van beide partners de aanvraag indient, moet worden vastgelegd in die samenwerkingsovereenkomst. Er kunnen ook andere partners aansluiten bij de samenwerkingsovereenkomst, maar zij kunnen de steun niet zelf aanvragen.

Een gameontwikkelaar is een bedrijf dat games ontwikkelt en produceert. Bedrijven met een andere hoofdactiviteit (bv. uitgeverijen) kunnen enkel een aanvraag indienen als ze kunnen bewijzen dat ze in-house een departement hebben of opstarten dat aan gameontwikkeling doet of indien ze een samenwerkings- of onderaannemingsovereenkomst hebben met een startup die over de nodige technische expertise beschikt en die gameontwikkeling wel als hoofdactiviteit heeft.

Een sportorganisatie is een organisatie die als hoofdactiviteit het ontwikkelen en organiseren van een sport- of beweegaanbod heeft in Vlaanderen. Dit zijn bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, sportfederaties.

Steun in het kader van deze projectoproep kan enkel worden aangevraagd door rechtspersonen waarvan de maatschappelijke zetel, een filiaal of een vestiging is gevestigd in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. Een voorwaarde voor uitbetaling van de steun is het reële bestaan van een zetel, een filiaal of een vestiging in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel Hoofdstad.

Wat komt in aanmerking

Definitie Augmented Reality-game’ (AR-game)

Exergaming is de term die gebruikt wordt bij het spelen van videogames die ook een vorm van beweging inhouden. Bij deze vorm van videogames wordt gebruik gemaakt van technologie die lichaamsbeweging capteert. Met ‘Augmented Reality-game’ (AR-game) worden bedoeld: een interactief spel in een echte omgeving waarbij op een realistische manier visuele elementen aan beelden van de werkelijkheid worden toegevoegd. In deze als het ware verhoogde/toegevoegde realiteit kan worden gespeeld door één of meerdere spelers met AR-technologie.

In het kader van deze oproep moet de te ontwikkelen game ook een beweegcomponent bevatten die in voldoende mate aanzet tot intensief bewegen of sporten. Strikt genomen gaat het dus over AR-exergames, kortweg ARgames genoemd in deze oproep.

Bovendien moet de AR-game een praktische toepassing kunnen hebben binnen het sportaanbod van een sportorganisatie. Dit kunnen ook AR-games zijn met een pedagogisch of educatief doel (bv. Ondersteuning van trainersopleidingen of van coaching of sportspecifieke training) of die functioneel inzetbaar zijn in de revalidatie van een sporter. AR-games kunnen een bijkomende dimensie hebben als ze gekoppeld zijn aan een vaste of mobiele (sport)infrastructuur of bepaalde setting in de openbare ruimte (bijvoorbeeld beweegprikkels langs een wandelroute).

Omvang steun

Soorten steun

Er kan productiesteun (preproductie- of productieproces) en promotiesteun worden verleend. 

Productiesteun

Onder productiesteun valt zowel het preproductieproces als het productieproces zelf. De aanvraag tot productiesteun kan zich beperken tot het preproductieproces (inclusief oplevering prototype) of het productieproces (bijvoorbeeld indien preproductie reeds is afgerond) of beiden. 

Met het preproductieproces bedoelt men alle werkzaamheden verbonden aan een concreet VR-gameproject voorafgaand aan de productie van de VR-game. Hieronder valt bv. het bedenken en uitschrijven van de AR-game (designdocument), het opstellen van het technical designdocument, het bepalen van de doelgroep, het zoeken naar partners, het uitwerken van een financieringsplan, … Het maken van een prototype dient ook deel uit te maken van dit proces.

Met productieproces bedoelt men de effectieve realisatie van de AR-game, in zijn definitieve versie met het oog op distributie.

Voor AR-games die reeds in productie zijn, kan enkel steun worden aangevraagd m.b.t. de kosten die worden gemaakt na de datum van ontvangst van de aanvraag bij Sport Vlaanderen. Afgewerkte AR-games kunnen enkel productiesteun ontvangen indien zij herwerkt worden tot AR-games met een duidelijke beweeg- of sportcomponent die aanzet tot intensief bewegen of sporten.

Promotiesteun

Hiermee wordt een financiële tegemoetkoming bedoeld die dient om de AR-game tot bij zijn publiek te brengen of in de markt te zetten. Het kan hier gaan om klassieke promotie (print, website, trailer, allerhande promomateriaal, lokalisering, … (B2B en B2C), en/of opbouw en onderhoud van rechtstreekse contacten met de game community via bv. blogs, social media, … (B2C), en/of deelname aan belangrijke events om de VR-game te promoten (B2B en B2C) voor zover hier geen dubbele steun voor wordt verleend door andere overheidsactoren.

Deze steun kan enkel aanvullend worden aangevraagd bij de productiesteun. Het wordt aangeraden om de promotie samen met de productie op te starten, maar dit is geen verplichting.

Steunbedragen

Het steunbedrag wordt bepaald in functie van de noden van het project en in functie van het beschikbare budget voor deze oproep.

Voor promotiesteun kan maximaal € 30.000 worden ingebracht in de projectkost door de aanvrager. 

Indien de aanvrager enkel steun vraagt voor het preproductieproces, kan maximaal € 125.000 worden toegekend.

Ingeval een AR-gameproject een toepassing of afgeleide is van een televisiereeks of -programma, geproduceerd of gecoproduceerd door een Vlaamse omroep, kan er maximaal een bedrag worden toegekend tot driemaal de financiële inbreng van de betrokken omroep. Hierbij gelden bovendien de hieronder vermelde maximumbedragen en -percentages.

De ondersteuning voor een totaalproject, inclusief productieproces, kan maximaal de gebudgetteerde projectkost bedragen, binnen de grenzen van het beschikbare budget voor deze oproep.

De door Sport Vlaanderen verleende steun kan, gecumuleerd met andere overheidssteun, nooit meer dan 100% bedragen van de totale financiering van de aanmaak van de game. 

Aanvraagprocedure

Er wordt gewerkt met een oproep.

De aanvraagdocumenten kan je terugvinden op de website van Sport Vlaanderen Projectoproep Augmented Reality games

Je stuurt je digitale aanvraag voor 1 maart 2021 om 12u door naar kics@sport.vlaanderen. Je vindt alle informatie in het subsidiereglement. Lees dit zeer goed na om alle modaliteiten en toe te voegen documenten te kennen.

Contact

Afdeling / Dienst
Kennis en informatiecentrum Sport
Adres

Arenbergstraat 5
1000 Brussel
België

Telefoon
Contactpersoon
Kris De Coorde
Telefoon