Projectsubsidies voor organisaties en kunstenaars

Laatst gewijzigd op 7 jan 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties uit de culturele en creatieve sector
Voor wat
verschillende initiatieven die in tijd en doelstelling beperkt zijn (max. 3 jaar)
Subsidie
varieert van de ingediende begroting en de beschikbare financiële middelen

Wat houdt de maatregel in

De culturele en creatieve sectoren (kunstenaars, ontwerpers, kunstenorganisaties enz.) kunnen bij het team Kunsten en Cultureel Erfgoed van het departement Cultuur, Jeugd en Media een projectsubsidie bekomen (in het kader van het Kunstendecreet): voor werkverblijven, creatieopdrachten, niet-periodieke publicaties, internationale projecten en de vertaling van niet-periodieke publicaties. 

De projecten moeten in tijd en doelstelling beperkt zijn binnen één of meerdere van de in het decreet omschreven functies, meer bepaald ontwikkeling, productie, presentatie, participatie en reflectie.

Projecten kunnen zowel kort- als langlopend zijn, met een maximum van 3 jaar.

De uiterste indiendatum voor de tweede beoordelingsronde wordt eenmalig gewijzigd van 15 maart 2020 in 15 mei 2020. Om kunstenaars en kunstenorganisaties alle kansen te geven in deze moeilijke omstandigheden hun praktijk/werking verder te zetten, zal de beoordelingsronde eenmalig uitsluitend focussen op kortlopende beurzen, projecten van individuele kunstenaars en projecten van organisaties met een maximale looptijd van één jaar. 

Wie komt in aanmerking

Het Kunstendecreet ondersteunt professionele kunsten. ‘Professioneel actief zijn’ wordt per dossier beoordeeld.

Projecten kunnen zowel door individuen als door rechtspersonen (die gevestigd zijn in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad) worden aangevraagd.

De aanvrager is actief binnen een van de volgende disciplines of - een of meerdere - combinaties daarvan:

 • beeldende en audiovisuele kunsten
 • podiumkunsten
 • muziek
 • architectuur en vormgeving.

Als kunstenaar moet je niet de Belgische nationaliteit hebben, maar wel betrokken zijn bij het kunstgebeuren in Vlaanderen.

Ook een buitenlandse organisatie kan een aanvraag voor een project indienen als er een link is met Vlaanderen. Er moet wel altijd een presentatie-luik aan het project verbonden zijn. Bijvoorbeeld: een buitenlands festival dat een organisatie gevestigd in Vlaanderen programmeert, heeft op deze manier een link met Vlaanderen en neemt de functie ‘presentatie’ op.

Organisaties die onder het Kunstendecreet een werkingssubsidie ontvangen van € 300.000 of meer komen niet meer in aanmerking voor bijkomende projectsubsidies. Zij worden verondersteld in hun planning budgettaire ruimte te voorzien voor onverwachte opportuniteiten en risico’s.

Wat komt in aanmerking

Een projectsubsidie ondersteunt allerhande initiatieven die in tijd en doelstelling beperkt zijn. Projecten kunnen zowel kort- als langlopend zijn, met een maximum van 3 jaar.

De aanvrager is actief binnen een van de volgende disciplines of - een of meerdere - combinaties daarvan:

 • beeldende en audiovisuele kunsten
 • podiumkunsten
 • muziek
 • architectuur en vormgeving.

De projecten worden gekenmerkt door een of meerdere van de volgende functies:

 • ontwikkeling
 • productie
 • presentatie
 • participatie
 • reflectie

Alle combinaties van disciplines, subgenres en subdisciplines zijn mogelijk.

Voorbeelden:

 • de creatie en spreiding van een voorstelling
 • een tweejarige opstart van de werking van bijvoorbeeld een managementbureau
 • een tijdelijke tentoonstelling
 • een concerttournee in het buitenland
 • een lezingenreeks
 • een publicatie,...

Alleen de kunstuitingen film en letteren komen niet in aanmerking voor subsidiëring. Hiervoor kan je terecht bij Vlaams Audiovisueel Fonds of Literatuur Vlaanderen.

Omvang steun

Er is geen maximumbedrag vastgesteld. De omvang van de subsidie hangt af van de ingediende begroting en van de beschikbare financiële middelen. Als de toegekende projectsubsidie meer dan € 100.000 bedraagt, dient het afrekeningsdossier over de realisatie van het project een verslag te omvatten van een revisor of accountant met commentaar bij de resultatenrekening.

Aanvraagprocedure

Subsidieaanvragen voor een project onder het Kunstendecreet kunnen twee keer per jaar worden ingediend via de webapplicatie KIOSK van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

De aanvraag voor projectsubsidie moet uiterlijk op volgende data zijn ingediend:

 • 15 maart voor initiatieven die starten tussen 1 juli en 31 december van hetzelfde jaar.
 • 15 september voor initiatieven die starten tussen 1 januari en 30 juni van het daaropvolgende jaar;

Een ontvankelijk dossier wordt voorgelegd aan de beoordelingscommissie die een advies formuleert. De minister van Cultuur neemt de definitieve beslissing over de aanvragen binnen de vier maanden na de uiterlijk indiendatum.

Meer info over de projectsubsidies binnen het Kunstendecreet vind je op de website van Departement Cultuur, Jeugd en Media: Projectsubsidies. Hier vind je meer info over KIOSK.