Winwinlening

Laatst gewijzigd op 22 aug 2019 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's
Voor wat
lening van particulieren voor financiering investeringen en werkkapitaal
Voordeel
achtergestelde lening tot € 200.000 tegen lage rentevoet

Wat houdt de maatregel in

Met de Winwinlening van PMV/z moedigt de Vlaamse overheid particulieren aan om een achtergestelde lening te verstrekken aan kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s). Een particulier kan tot € 50.000 lenen aan een Vlaamse kmo gedurende een looptijd van 8 jaar.
De kredietgever krijgt hiervoor een jaarlijks belastingkrediet van 2,5% op het openstaande kapitaal van de Winwinlening. Indien de kredietnemer niet kan terugbetalen, kan de kredietgever daarnaast 30% van het verschuldigde bedrag terugkrijgen via een eenmalig belastingkrediet.
Een kmo kan tot een bedrag van € 200.000 Winwinleningen aangaan, met een maximum van € 50.000 per kredietgever.

PMV/z is het overkoepelende merk voor de Startlening, de Cofinanciering, Cofinanciering+, de Winwinlening en de Waarborgregeling. Door deze vijf producten te groeperen legt PMV/z de nadruk op de mogelijkheid om deze verschillende producten te combineren om te komen tot een optimale financieringsoplossing.

De wettelijke intrestvoet voor 2019 werd terug vastgesteld op 2%. Daardoor mag de rente van een winwinlening afgesloten in 2019 liggen tussen 1% en 2%. 

Wie komt in aanmerking

Als kredietnemer

Deze maatregel richt zich enkel tot ondernemingen die voldoen aan de Europese kmo-definitie:

 • met minder dan 250 werknemers;
 • jaaromzet niet hoger dan € 50 miljoen en/of balanstotaal niet hoger is dan € 43 miljoen;
 • voldoen aan het zelfstandigheidscriterium: als er een deelnemingsrelatie bestaat met (een) andere onderneming(en) van 25 % of meer van het kapitaal of van de stemrechten, moeten de gegevens van deze onderneming(en) meegeteld worden bij het toetsen van bovenvermelde criteria. Meer info kan je vinden in de folder van de Europese Commissie

Een onderneming die één van deze criteria overschrijdt, wordt beschouwd als grote onderneming.
De voornaamste exploitatiezetel dient in Vlaanderen gelegen te zijn.

Vzw’s zijn ook toegelaten indien deze een economische activiteit uitoefenen. Er is sprake van een economische activiteit op het moment dat er goederen of diensten op de markt worden aangeboden.

Ook in bijberoep kan men van een Winwinlening genieten, op voorwaarde dat men een ondernemingsnummer heeft of minstens aangesloten is bij een sociale kas voor zelfstandigen.

Als kredietgever

Op de datum waarop de Winwinlening gesloten wordt, moet de kredietgever voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • moet een natuurlijk persoon zijn die deze lening afsluit buiten het kader van zijn handels- of beroepsactiviteiten;

 • deze natuurlijke persoon moet in het Vlaamse Gewest zijn gevestigd of, indien het een inwoner betreft van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte, gelokaliseerd zijn in het Vlaamse Gewest voor de toepassing van de belasting van niet-inwoners;

 • mag geen werknemer zijn van de kredietnemer;

 • als de kredietnemer een zelfstandige is, dan mag de kredietgever niet de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de kredietnemer zijn;

 • als de kredietnemer een rechtspersoon is, kan de kredietgever geen aandeelhouder zijn van die rechtspersoon, noch benoemd zijn of optreden als bestuurder, zaakvoerder of een vergelijkbaar mandaat  binnen die rechtspersoon. Evenmin mag de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de kredietgever aandeelhouder zijn of benoemd zijn of optreden als zaakvoerder, bestuurder of een vergelijkbaar mandaat binnen die rechtspersoon.

Gedurende de hele looptijd van de Winwinlening mag de kredietgever geen kredietnemer zijn bij een andere Winwinlening.

Bedrag van het fiscaal voordeel voor de kredietgever

Het fiscaal voordeel voor de kredietgever bestaat uit:

 • enerzijds een jaarlijks belastingkrediet voor de hele looptijd van de lening:
  • Als berekeningsbasis wordt genomen het rekenkundig gemiddelde van alle uitgeleende bedragen op 1 januari en op 31 december van het belastbare tijdperk, met een maximum van € 50.000 per belastingplichtige;
  • het belastingkrediet bedraagt 2,5% van de berekeningsbasis (wat neerkomt op een een belastingkrediet van maximum van € 1.250 per jaar).
 • en anderzijds de mogelijkheid tot een eenmalig belastingkrediet ingeval (een gedeelte van) de Winwinlening niet wordt terugbetaald. Dit belastingkrediet bedraagt 30% van het openstaand kapitaal van de lening dat definitief is verloren gegaan (bijvoorbeeld bij faillissement, ontbinding,vereffening, …).

Voorwaarden

De belangrijkste eigenschappen zijn:

 • het is een achtergestelde lening, zowel ten aanzien van bestaande als van toekomstige schulden, met een vaste looptijd van 8 jaar;
 • er zijn verschillende aflossingsmogelijkheden mogelijk:
  • terugbetaling in één keer na 8 jaar;
  • maandelijkse, driemaandelijkse, zesmaandelijkse of jaarlijkse aflossingen (er is een simulatie mogelijk op de website);
  • een eenmalige vervroegde terugbetaling van het openstaande saldo is eveneens mogelijk;
 • als kredietgever kan je maximum € 50.000 ontlenen (in het kader van één of meer Winwinleningen aan één of meer kredietnemers);
 • als kredietnemer kan je maximum € 200.000 lenen (in het kader van één of meer Winwinleningen);
 • de rentevoet mag niet hoger zijn dan de wettelijke rentevoet die van kracht is op de datum waarop de Winwinlening gesloten wordt, en mag niet lager zijn dan de helft van diezelfde rentevoet. In 2019 bedraagt deze rentevoet 2% (wat betekent dat de rentevoet van een Winwinlening afgesloten in 2019 zich moet situeren tussen 1% en 2%).

Aanvraagprocedure

De Winwinlening moet je laten vaststellen in een (onderhandse of notariële) akte, opgesteld aan de hand van de akte en aflossingstabel die beschikbaar zijn op www.pmvz.eu/winwinlening.

De akte en aflossingstabel worden in 3 exemplaren afgedrukt en ondertekend, waarvan één bestemd is voor de kredietgever, één voor de kredietnemer en één binnen de 3 maanden moet worden bezorgd aan PMV/z-Waarborgen. 

Een Winwinlening kan door PMV/z-Waarborgen niet worden geregistreerd indien de getekende akte en aflossingstabel niet worden overgemaakt.

Na ontvangst van de gehandtekende akte en delgingstabel duurt het ongeveer tien werkdagen alvorens de kredietgever de registratiebrief van PMV/z-Waarborgen ontvangt die als fiscaal attest dienst doet en dus ter beschikking van de fiscale controle moet worden gehouden.

Matchmaking platformen

Indien je in je directe omgeving niet kan terugvallen op een kredietgever, bestaan er private initiatieven die optreden als tussenpersoon tussen kredietgever en -nemer in het kader van Winwinleningen (zoals bijvoorbeeld Winwinner.be).

Contact

Meer informatie over o.m. de belastingaangifte en betaling roerende voorheffing kan je terugvinden in de rubriek "veel gestelde vragen" op de website www.pmvz.eu/winwinlening.

Adres

Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
België

Telefoon