Winwinlening

Laatst gewijzigd op 21 aug 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kmo's
Voor wat
lening van particulieren voor financiering investeringen en werkkapitaal
Voordeel
achtergestelde lening tot € 200.000 tegen lage rentevoet

Wat houdt de maatregel in

Met de Winwinlening van PMV/z moedigt de Vlaamse overheid particulieren aan om een achtergestelde lening te verstrekken aan kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s). Een particulier kan tot € 50.000 lenen aan een Vlaamse kmo gedurende een looptijd van 8 jaar.
De kredietgever krijgt hiervoor een jaarlijks belastingkrediet van 2,5% op het openstaande kapitaal van de Winwinlening. Indien de kredietnemer niet kan terugbetalen, kan de kredietgever daarnaast 30% van het verschuldigde bedrag terugkrijgen via een eenmalig belastingkrediet.
Een kmo kan tot een bedrag van € 200.000 Winwinleningen aangaan, met een maximum van € 50.000 per kredietgever.

PMV/z is het overkoepelende merk voor de Startlening, de Cofinanciering, Cofinanciering+, de Winwinlening en de Waarborgregeling. Door deze vijf producten te groeperen legt PMV/z de nadruk op de mogelijkheid om deze verschillende producten te combineren om te komen tot een optimale financieringsoplossing.

Je kan het ontwerpdecreet dat de Winwinlening binnenkort zal uitbreiden raadplegen op de website van de Beslissingen van de Vlaamse Regering: Ministerraad van 7 augustus (COVID-19: Winwinlening). We houden je op de hoogte wanneer deze uitbreiding kan worden toegepast. 

Wie komt in aanmerking

Als kredietnemer

Deze maatregel richt zich enkel tot ondernemingen die voldoen aan de Europese kmo-definitie:

 • met minder dan 250 werknemers;
 • jaaromzet niet hoger dan € 50 miljoen en/of balanstotaal niet hoger is dan € 43 miljoen;
 • voldoen aan het zelfstandigheidscriterium: als er een deelnemingsrelatie bestaat met (een) andere onderneming(en) van 25 % of meer van het kapitaal of van de stemrechten, moeten de gegevens van deze onderneming(en) meegeteld worden bij het toetsen van bovenvermelde criteria. Meer info kan je vinden in de folder van de Europese Commissie

Een onderneming die één van deze criteria overschrijdt, wordt beschouwd als grote onderneming.
Een exploitatiezetel dient in Vlaanderen gelegen te zijn.

Vzw’s zijn ook toegelaten indien deze een economische activiteit uitoefenen. Er is sprake van een economische activiteit op het moment dat er goederen of diensten op de markt worden aangeboden.

Ook in bijberoep kan je gebruik maken van de Winwinlening.

Als kredietgever

Op de datum waarop de Winwinlening gesloten wordt, moet de kredietgever voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • moet een natuurlijk persoon zijn die deze lening afsluit buiten het kader van zijn handels- of beroepsactiviteiten;

 • deze natuurlijke persoon woont in het Vlaamse Gewest of moet er gelokaliseerd zijn voor de personenbelasting;

 • mag geen werknemer zijn van de kredietnemer;

 • als de kredietnemer een zelfstandige is, dan mag de kredietgever niet de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de kredietnemer zijn;

 • als de kredietnemer een vennootschap is dan kan de kredietgever geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder (of een vergelijkbaar mandaat) zijn van de vennootschap die de lening ontvangt;

 • de kredietgever kan ook niet de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner zijn van één van de zaakvoerders, bestuurders of aandeelhouders van de vennootschap die de lening ontvangt.

Gedurende de hele looptijd van de Winwinlening mag de kredietgever geen kredietnemer zijn bij een andere Winwinlening.

Bedrag van het fiscaal voordeel voor de kredietgever

Het fiscaal voordeel voor de kredietgever bestaat uit:

 • enerzijds een jaarlijks belastingkrediet voor de hele looptijd van de lening:
  • Als berekeningsbasis wordt het rekenkundig gemiddelde genomen van alle uitgeleende bedragen op 1 januari en op 31 december van het belastbare tijdperk, met een maximum van € 50.000 per belastingplichtige;
  • het belastingkrediet bedraagt 2,5% van de berekeningsbasis (wat neerkomt op een een belastingkrediet van maximum van € 1.250 per jaar).
 • en anderzijds de mogelijkheid tot een eenmalig belastingkrediet ingeval (een gedeelte van) de Winwinlening niet wordt terugbetaald. Dit belastingkrediet bedraagt 30% van het openstaand kapitaal van de lening dat definitief is verloren gegaan (bijvoorbeeld bij faillissement, ontbinding,vereffening, …).

Voorwaarden

De belangrijkste eigenschappen zijn:

 • het is een achtergestelde lening, zowel ten aanzien van bestaande als van toekomstige schulden, met een vaste looptijd van 8 jaar;
 • er zijn verschillende aflossingsmogelijkheden mogelijk:
  • terugbetaling in één keer na 8 jaar;
  • maandelijkse, driemaandelijkse, zesmaandelijkse of jaarlijkse aflossingen (er is een simulatie mogelijk op de website);
  • een eenmalige vervroegde terugbetaling van het volledige openstaande saldo is eveneens mogelijk;
 • als kredietgever kan je maximum € 50.000 ontlenen (in het kader van één of meer Winwinleningen aan één of meer kredietnemers);
 • als kredietnemer kan je maximum € 200.000 lenen (in het kader van één of meer Winwinleningen);
 • de rentevoet is gebaseerd op de wettelijke rentevoet die van kracht is op de datum waarop de Winwinlening gesloten wordt:
  • de rentevoet bedraagt maximum deze wettelijke rentevoet en minimum de helft van diezelfde rentevoet;
  • deze rentevoet ( 1,75% in 2020) wordt elk jaar in januari bekend gemaakt;
  • een Winwinlening afgesloten in 2020 moet zich dus situeren tussen 0,875% en 1,75%;
  • deze rentevoet is vast en is een bruto-rentevoet (hierop is roerende voorheffing verschuldigd).

Aanvraagprocedure

De Winwinlening moet je laten vaststellen in een akte en aflossingstabel die beschikbaar zijn bij PMV/z-Waarborgen op www.pmvz.eu/winwinlening.

De akte en aflossingstabel worden in drievoud afgedrukt en ondertekend, waarvan één bestemd is voor de kredietgever, één voor de kredietnemer en één binnen de 3 maanden moet worden bezorgd aan PMV/z-Waarborgen. 

Een Winwinlening kan door PMV/z-Waarborgen niet worden geregistreerd indien de getekende akte en aflossingstabel niet worden overgemaakt.

Na ontvangst van de gehandtekende akte en delgingstabel duurt het ongeveer tien werkdagen alvorens de kredietgever de registratiebrief van PMV/z-Waarborgen ontvangt die als fiscaal attest dienst doet en dus ter beschikking van de fiscale controle moet worden gehouden.

De voortzetting en het behoud van de Winwinlening kan bewezen worden door de voorlegging van de bankrekeninguittreksels waarop de ontvangen intresten van de Winwinlening staan. 

De kredietnemer is verplicht de roerende voorheffing, berekend tegen het correcte tarief, in te houden op de verschuldigde interesten. Die voorheffing dient binnen de 15 dagen na de vervaldag opgenomen te worden in een aangifte roerende voorheffing en gestort aan de dienst Roerende Voorheffing van het belastingkantoor, gebruik makend van formulier 273 (Aangifte in de Roerende Voorheffing Inkomsten van Roerende Goederen en Kapitalen).

Matchmaking platformen

Indien je in je directe omgeving niet kan terugvallen op een kredietgever, bestaan er private initiatieven die optreden als tussenpersoon tussen kredietgever en -nemer in het kader van Winwinleningen (zoals bijvoorbeeld Winwinner.be).

Winwinlening wordt uitgebreid

Omdat het in deze coronacrisis voor veel ondernemers moeilijk is om alle facturen te blijven betalen, wordt deze lening aangepast, zodat hij aantrekkelijker wordt voor de kredietgever: 

 • Meer flexibiliteit in de looptijd: in plaats van een looptijd van 8 jaar, wordt het mogelijk te variëren van looptijd tussen 5 en 10 jaar.
 • De maximumbedragen worden aangepast: het maximum van € 50.000 per kredietgever wordt opgetrokken tot € 75.000, het maximum van € 200.000 per onderneming wordt opgetrokken tot € 300.000.
 • Leningen die aflopen in 2020 kunnen vrijwillig met 2 jaar verlengd worden. Zo kunnen ondernemingen de terugbetaling meer spreiden of uitstellen. Het fiscale voordeel van 2,5% wordt uitgebreid tot de totale looptijd van maximum 10 jaar.
 • Ook voor kleine aandeelhouders (met maximum 5% van de aandelen) wordt het toegelaten om een winwinlening te verstrekken.
 • Bij een faillissement zal de ontlener in plaats van 30% nu, 40% van zijn geld terugkrijgen via een belastingkrediet (Dit is een tijdelijke uitbreiding).

De rentevoet bedraagt nog steeds maximum de wettelijke rentevoet (1,75% voor 2020) en minimum de helft van die rentevoet.

Meer informatie

Meer informatie kan je terugvinden op: www.pmvz.eu/corona-uitbreiding-winwinlening met o.m. een rubriek veel gestelde vragen. Hierin kan je al een antwoord vinden of je een bestaande winwinlening kan aanpassen: de looptijd van de leningen op 8 jaar die aflopen in 2020 zullen bijvoorbeeld kunnen verlengd worden met 2 jaar. Het principe van de verschuldigde rente per jaar wordt aangehouden. Het fiscale voordeel van 2,5% wordt uitgebreid tot de totale looptijd van maximum tien jaar.

Je kan het ontwerpdecreet raadplegen op de website van de Beslissingen van de Vlaamse Regering: Ministerraad van 7 augustus (COVID-19: Winwinlening). We houden je op de hoogte wanneer deze uitbreiding kan worden toegepast. 

Contact

Meer informatie over o.m. de belastingaangifte, de betaling van de roerende voorheffing, wat bij overlijden kredietgever, wat bij stopzetting van de activiteit, overgang van eenmanszaak naar vennootschap, enz... kan je terugvinden in de rubriek "Veel gestelde vragen" op de website www.pmvz.eu/winwinlening.

Adres

Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
België

Telefoon