Minnelijk afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen

Laatst gewijzigd op 25 feb 2021 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen
Voor wat
betalingsmoeilijkheden ingevolge coronavirus
Minnelijke afbetalingstermijnen
eerste en tweede kwartaal 2021

Wat houdt de maatregel in

Werkgevers die moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen, kunnen bij de RSZ minnelijke afbetalingstermijnen aanvragen die zij verschuldigd zijn omdat ze personeel tewerkstellen.

Daarnaast geldt er nog steeds het klassieke minnelijk afbetalingsplan dat geldt voor alle kwartalen en rechtzettingen.

De ministerraad keurde op 22 januari 2021 een voorontwerp van wet goed waardoor de werkgevers een minnelijk afbetalingsplan voor de bijdragen voor het eerste en het tweede kwartaal 2021 en voor de bijdrage jaarlijkse vakantie voor het vakantiedienstjaar 2020 zullen kunnen aanvragen. In bepaalde omstandigheden en onder bepaalde voorwaarden zullen de bijdrageopslagen en/of verwijlinteresten niet aangerekend worden wanneer en voor zover de vastgelegde afbetalingsmodaliteiten strikt worden nageleefd. Meer info op de Administratieve instructies RSZ Minnelijk afbetalingsplan COVID-19 > Crisismaatregel COVID-19.

Wie komt in aanmerking

Werkgevers die personeel tewerkstellen en die moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen.

Omvang steun

4 kwartalen van 2020

Werkgevers konden minnelijke betalingstermijnen aanvragen voor de sociale zekerheidsbijdragen voor het eerste kwartaal 2020, voor de afrekening van het vakantiegeld 2019 en voor de bijdragen van het tweede kwartaal 2020 die zij verschuldigd zijn omdat ze personeel tewerkstellen.

Dit werd verlengd voor kwartaal 3 en 4 in 2020 en voor bepaalde wijzigingen van bijdragen.

Dit afbetalingsplan loopt over 24 maanden, zonder toepassing van sancties voor zover de voorwaarden gerespecteerd worden. Als de afbetalingsmodaliteiten niet worden gerespecteerd, worden deze sancties alsnog in rekening gebracht.

Als het plan wordt nageleefd, kunnen de economische activiteiten normaal worden voortgezet.

De reden 'problemen door het coronavirus' werd aanvaard als grond voor de aanvraag van minnelijke betalingstermijnen.

2 eerste kwartalen van 2021 

Deze maatregel wordt verlengd voor het eerste en tweede kwartaal van 2021. De ministerraad keurde op 22 januari 2021 hierover een voorontwerp van wet goed. Zie ook parlementair document 55K1773 op de kamer.be.

Aanvraagprocedure

Om een minnelijk afbetalingsplan te krijgen, moest men een online aanvraagformulier invullen gericht aan de RSZ. In het verzoek moet ook uitgelegd worden hoe de onderneming door het coronavirus werd getroffen.

Klassiek minnelijk afbetalingsplan

Naast deze maatregel specifiek gericht naar de coronacrisis bestaat er ook het klassieke minnelijk afbetalingsplan dat geldt voor alle kwartalen en rechtzettingen.

Het maximale uitstel loopt over 24 mensualiteiten met toepassing van sancties van laattijdigheid.

Deze zijn begrepen in de betalingsmodaliteiten, met mogelijke kwijtschelding a posteriori wanneer de bijdragen betaald zijn.

Contact

Meer informatie kan je bekomen bij je sociaal secretariaat of bij de 'Dienst Minnelijke invordering RSZ'. Deze dienst is elke werkdag bereikbaar tussen 9 uur en 11.30 uur of na afspraak op onderstaand telefoonnummer.

Afdeling / Dienst
Dienst Minnelijke invordering RSZ
Adres

Victor Hortaplein 11
1060 Brussel
België

Telefoon