Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen (coronavirus)

Laatst gewijzigd op 11 mei 2020 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
zelfstandigen
Voor wat
moeilijkheden door het coronavirus
Uitstel of vrijstelling
van betaling van sociale bijdragen

Wat houdt de maatregel in

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus kunnen een uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen vragen.

Deze maatregel werd door de federale regering aangepast op 20 maart 2020.

Uitstel van betaling

Zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun socialeverzekeringsfonds om de betaling van hun voorlopige bijdragen uit te stellen.

Deze maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020 en voor de regularisatiebijdragen van kwartalen van 2018 die vervallen op 31 maart 2020 en 30 juni 2020.

Dat betekent dat de bijdrage van het eerste kwartaal 2020 en de regularisatiebijdragen die vervallen op 31 maart 2020 moeten betaald worden vóór 31 maart 2021. De bijdrage van het tweede kwartaal 2020 en de regularisatiebijdragen die vervallen op 30 juni 2020 moeten betaald worden vóór 30 juni 2021.

Deze aanvraag kan ingediend worden tot 15 juni 2020.

Er is geen typeformulier voorzien, maar de aanvraag moet tenminste de volgende inlichtingen bevatten:

  • naam, voornaam en woonplaats van betrokkene;
  • naam en zetel van zijn bedrijf;
  • ondernemingsnummer;
  • een motivering over de moeilijkheden die de aanvrager ondervindt door het coronavirus (minstens een duidelijke verklaring op eer).

Als de betrokken bijdrage niet volledig betaald is binnen de voorziene termijn, zijn er verhogingen op de betreffende kwartalen verschuldigd en zullen onrechtmatig genoten uitkeringen worden teruggevorderd.

Meer informatie kan je bekomen bij je sociaal verzekeringsfonds.

Kwijtschelding verhogingen

Zelfstandigen die hun voorlopige sociale bijdragen van het eerste kwartaal van 2020 niet tijdig voor 31 maart 2020 betalen, zullen omwille van de laattijdige betaling geen verhogingen moeten betalen. Hetzelfde geldt voor de laattijdige betaling van regularisatiebijdragen die op 31 maart 2020 moeten betaald zijn. Die verhogingen vallen automatisch weg. De zelfstandige moet dus geen aanvraag doen.

Voor meer informatie neem contact op met je sociaal verzekeringsfonds.

Vermindering van voorlopige bijdragen

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van het coronavirus, kunnen een vermindering vragen van hun voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020 als hun beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels.

De bijdragen kunnen verlaagd worden tot maximaal:

  • € 717,18 voor een zelfstandige in hoofdberoep;
  • € 0 voor een zelfstandige in bijberoep, indien de verwachte inkomsten lager zijn dan € 1.548,18;
  • € 0 voor iemand die als zelfstandige actief is na zijn pensioen, indien de verwachte inkomsten lager zijn dan € 3.096,37.

Meer informatie kan je bekomen bij je sociaal verzekeringsfonds.

Vrijstelling van bijdragen

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten (met inbegrip van starters) die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen, kunnen vrijstelling van bijdragen vragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020.

Deze vrijstelling van betaling kan aangevraagd worden voor:

  • de voorlopige bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020;
  • de regularisatiebijdragen van kwartalen van 2018 die vervallen op 31 maart 2020, 30 juni 2020 en 30 september 2020 (opgevorderd in het tweede kwartaal van 2020).

Wil je een aanvraag doen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020, dan is het aan te raden om te wachten tot je de afrekening van de bijdragen van het tweede kwartaal hebt ontvangen en dan een globale aanvraag voor die twee kwartalen in te dienen.

Opgelet! Je bouwt geen pensioenrechten op voor de kwartalen waarvoor je wordt vrijgesteld. Je kunt die kwartalen later wel nog regulariseren (via een afkooppremie), om ze toch te laten meetellen voor je pensioenberekening. Hiervoor heb je vijf jaar de tijd.

Je kunt je aanvraag online indienen of rechtstreeks via je sociaal verzekeringsfonds. Er is een vereenvoudigd aanvraagformulier beschikbaar dat je kunt opvragen bij je socialeverzekeringsfonds.

Wie zijn vrijstelling van bijdragen online aanvraagt, meldt dit best ook aan mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be voor een snellere behandeling van zijn dossier.

Kwijtschelding van verhogingen (artikel 48 ARS)

Mail naar mailbox-rek@rsvz-inasti.fgov.be.

Vrijstelling van bijdragen (DVR)

Mail naar mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be.

Of neem contact op met je sociaal verzekeringsfonds.

Geen aanmaningen en dwangbevelen voor niet betaalde sociale bijdragen

De socialeverzekeringsfondsen zullen voorlopig geen aanmaningen meer versturen voor nog niet betaalde sociale bijdragen. Ook de aangekondigde dwangbevelen voor nog niet betaalde sociale bijdragen zullen tot nader order niet uitgevoerd worden.

Voor meer informatie neem contact op met je sociaal verzekeringsfonds.

Ziekte- en arbeidsongeschiktheid

De ziektekosten van de zelfstandigen en hun familie worden terugbetaald door het ziekenfonds.

Zelfstandigen die minstens 8 dagen arbeidsongeschikt zijn hebben vanaf de eerste dag recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het ziekenfonds.

In bepaalde gevallen kan je vragen om geen sociale bijdragen te betalen tijdens de periode van ziekte ('gelijkstelling wegens ziekte').

Contact

Je kan  met vragen over de maatregelen voor zelfstandigen ingevolge het coronavirus terecht bij RSVZ op het gratis telefoonnummer 0800 12 018.

Deze dienst is bereikbaar op elke werkdag van 9 uur tot 18 uur.

 

Adres

Willebroekkaai 35
1000 Brussel
België

Telefoon